11. klase

11. klase

Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra

Temats: Ogļūdeņražu uzbūve, nomenklatūra.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Organisko vielu uzbūves teorijas pamatus formulēja A.Butlerovs.


2.

Divkāršajā saitē viena saite ir s-saite, bet otra p-saite.


3.

Homoloģiskā starpība ir -C2H4-.


4.

Etīna vēsturiskais nosaukums ir acetilēns.


5.

Vispārēja formula CnH2n ir alkēniem.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāda ķīmiskā saite pastāv starp oglekļa atomiem organiskajos savienojumos?

a. jonu saite

b. metāliskā saite

c. kovalentā saite

d. ūdeņraža saite

2. Kura viela ir etāna homologs?

a. propanols

b. butēns

c. pentāns

d. etīns

3. Cik liela ir oglekļa masas daļa % etānā (C2H6)?

a. 40%

b. 60%

c. 20%

d. 80%

4. Kāds ir vielas nosaukums, ja tās ķīmiska formula ir CH3-CH2-CH(CH3)-CH3?

a. Pentāns

b. 2-metilbutāns

c. 1,1-dimetilpropāns

d. 3-metilbutāns

5. Šīs vielas struktūru nevarēja ļoti ilgi izprast un līdz ar to vielas struktūrformulu ilgu laiki nevarēja uzrakstīt. Ķīmijas vēsturē pastāv uzskats, ka šīs vielas struktūru F.Kekulē ieraudzīja sapnī kā čūsku, kura iekoda sev astē. Par kādas vielas struktūru ir šis stāstījums?

a. benzols

b. etilēns

c. acetilēns

d. toluols

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

c

3.

d

4.

b

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, pabeidz tekstu. Atbildi pieraksti blakus brīvas vietas numuram, pievienojot atslēgas vārda burtu.

Atslēgas vārdi: a. polipropilēns; b. cikloalkāns; c. propāns; d.ciklopropāns ; e.propāns.

Trīs. Šis skaitlis bieži sastopams folklorā. Bet kā ar ķīmiju? Ieskatīsimies ogļūdeņražos ar trim oglekļa atomiem. Piesātinātā ogļūdeņraža nosaukums ir 1___ . Ikdienās mēs redzam šo nosaukumu uz gāzes baloniem. Savienojumā ar divkāršo saiti nosaukums ir 2__ un no tā iegūst polimēru 3__ . Ķēdīte no trīs atomiem var veidot arī noslēgtu virknējumu. Tādus ogļūdeņražus sauc 4__ un to pirmais homologs ir 5__.

Vieta atbildēm:

Brīvās vietas Nr.

Pievienota atslēgas vārda burts

1

c

2

a

3

e

4

b

5

d

4. Katram vielas klases nosaukumam izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Organisko vielu klase


Vielas nosaukums

1. alkēns

A propēns

2. alkīns

B butanols

3. arēns

C pentadiēns-1,3

4. alkadiēns

D benzols

5. alkāns

E 2,2-dimetilheksāns


F etīns

Vieta atbildēm:

Vielas klases Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

A

2.

F

3.

D

4.

C

5.

E