Ķīmisko reakciju norise


Temats: Ķīmisko reakciju norise

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Ja ķīmiskās reakcijas rezultātā siltums tiek patērēts, tad reakcija ir eksotermiska.


2.

Vielas, kas paātrina ķīmiskās reakcijas gaitu, sauc par inhibitoriem.


3.

Stāvoklis, kad tiešās reakcijas ātrums ir vienāds ar pretreakcijas ātrumu, ir ķīmiskais līdzsvars.


4.

Katalizatora klātbūtne paātrina ķīmiskās reakcijas gaitu, bet neietekmē ķīmisko līdzsvaru.


5.

Amonjaka iegūšanas reakcija ir apgriezeniska.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Sērskābes ražošanā viens no posmiem var būt atspoguļots ar ķīmiskās reakcijas vienādojumu:

S + O2 bulta SO2. Šajā procesā tiek patērēti 297 kJ/mol enerģijas. Kā temperatūras paaugstināšana ietekmē reakcijas gaitu?

a. paātrina

b. palēnina

c. temperatūras izmaiņas reakcijas gaitu neietekmē

2. Eksperimenta gaitā iegūti četri rezultāti: 1. - 2,13; 2. - 2,15; 3. - 1,78 un 4. - 2,12. Kādi rezultāti jāņem vērā vidējā rādītāja noteikšanai?

a. visus četrus

b. 1.,2. un 3.

c. 1., 3. un 4.

d. 1.,2. un 4.

3. Kura ķīmiskā elementa savienojumu klātbūtne degviela „saindē” izpūtēja katalizatoru?

a. C

b. N

c. S

d. H

4. Kur tiek izmantota lielākā daļa iegūtā amonjaka ?

a. Neilona
ražošanā

b. Minerālmēslu
ražošana

c. Slāpekļskābes
ražošanā

5. Apgriezenisko reakciju atspoguļo reakcijas vienādojums: PCl3(g) + Cl2 (g)dubultbulta PCl5(g) + Q. Kurš no piedāvātajiem ietekmes variantiem maksimāli nobīdīs līdzsvaru uz PCl5 rašanās pusi?

a. Palielināt spiedienu un palielināt temperatūru

b. Palielināt spiedienu un pazemināt temperatūru

c. Pazemināt spiedienu un palielināt temperatūru

d. Pazemināt spiedienu un pazemināt temperatūruVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

a

2.

d

3.

c

4.

b

5.

b

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizo tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t). Iegaumē, ka vienu atslēgas vārdu var izmantot vairākas reizes.

Atslēgas vārdi: a. Spiediens, b. Koncentrācija, c. Temperatūra, d.Sasmalcināšanās pakāpe.

Zināms, ka ķīmisko reakciju ātrumu ietekmē vairāki faktori. Piemēram, palielinoties 1___ par katriem 10 grādiem, reakcijas ātrums palielinās 2 līdz 4 reizes. Ja reakcijā piedalās cieta viela, svarīga ir šīs vielas 2__, bet, ja reakcijās izmanto šķīdumus, ļoti svarīga ir vielu 3__ tajos. Ja reakcija notiek starp gāzveida vielām, tad palielinot 4__, mēs palielinām vielu 5__ un līdz ar to paātrinām reakcijas gaitu.

Atbilde:1c,2d,3b,4a,5b.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizu atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kāda ir koeficientu summa saīsinātajā jonu vienādojumā, ja Ba(OH)2 reaģē ar H2SO4?

a. 1

b.3

c.2

d.4

2.Kuri no piedāvātājiem joniem nevar eksistēt šķīdumā kopā?

a. K+,Na+,OH-,

b. Na+, Cl-, SO42-

c. Ca2+,Cl-,SO42-

d.Ca2+, Cl-. NO3-

3. Par kādām no piedāvātajam vielām automobiļu izpūtējos esošais katalizators pārveido NO un CO?

a. CH4

b. CO2

c.NH3

d.N2

4. Sērskābes ražošanā viens no posmiem var būt atspoguļots ar ķīmiskās reakcijas vienādojumu: S + O2 à SO2. Šajā procesā tiek patērēti 297 kJ/mol enerģijas. Kādi no piedāvātajiem apstākļiem paātrina reakcijas gaitu?

a. temperatūra

b. katalizators,

c. vielas sasmalcināšana

d. spiediens

5. Kuri no piedāvātājiem apstākļiem ietekmē ķīmisko reakciju līdzsvara nobīdi?

a. temperatūra

b. katalizators

c. saskarsmes virsma

d. koncentrācija

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

b

2.

c

3.

a,b,c

4.

b,d

5.

a,c

5. Izmantojot informāciju no ķīmisko reakciju vienādojumiem, pierakstiet katrai no piedāvātajām ķīmiskajām reakcijām atbilstošu reakcijas veidu. Atbildi pieraksti blakus ķīmisko reakciju vienādojuma numuram, pievienojot reakcijas veida (veidu) burtu.

Atceries, ka vienu un to pašu reakciju var klasificēt pēc dažādām pazīmēm, tāpēc vienam ciparam var būt atbilstoši vairāki burti.

Izmanto tikai to informāciju, kura ir dota ķīmisko reakciju vienādojumu pierakstos!

Ķīmisko reakciju vienādojums


Reakcijas veids

1. N2 + O2 dubultbulta 2 NO - Q

A Eksotermiskā reakcija

2. Fe3O4 (kr) + 4CO (g) dubultbulta3Fe (kr) + 4CO2 (g) -Q

B Endotermiskā reakcija

3. 2H2O2 MNO2 2H2O + O2

C Katalitiskā reakcija

4. C (kr)+ O2 (g) bulta CO2 (g) + Q

D Apgriezeniskā reakcija

5. N2 (g) + H2 (g) kat 2NH3 (g) +Q

E Neapgriezeniskā reakcija

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

B,D

2.

B,C,D

3.

C,E

4.

A,E

5.

A,C,D