Reakcijas elektrolītu šķīdumos


Temats: Reakcijas elektrolītu šķīdumos.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Ķīmiskā reakcija starp elektrolītiem notiek, ja reakcijas rezultātā izdalās gāzveida viela, rodas nogulsnes vai rodas vājš elektrolīts.


2.

Oksidēšanās-reducēšanās reakcijās pievienoto un zaudēto elektronu skaits ir vienāds


3.

Neitralizācijas reakcijas ir aktīvo metālu reakcija ar ūdeni.


4.

No vienvērtīgajām bāzēm bāziskie sāļi neveidojas


5.

Lauksaimniecībā kaļķo augsni, lai paaugstinātu tās skābumu.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāda sāls rodas, ja Ca(OH)2 un H2SO4 reaģē molu attiecībā 1:1?

a. Ca (HSO4)2

b. CaSO4

c. (CaOH)2SO4

2. Ar kādu oksidēšanas pakāpi sērs reakcijās var būt tikai oksidētājs?

a. S-2

b. S0

c. S+4

d. S+6

3. Kurš ir reducētājs reakcijā Fe + CuSO4bulta Cu + FeSO4?

a. Fe

b.Cu

c.S

d.O

4. Kādas vielas rodas, ja sāls reaģē ar sāli?

a. sāls un bāze

b. sāls un skābe

c. sāls un sāls

d. bāze un skābe

5. Kurš no procesiem nav oksidēšanās-reducēšanās process?

a. korozija

b. degšana

c. neitralizācija

d. elektrolīzeVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b

2.

d

3.

a

4.

c

5.

c

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus un formulas, uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. Skābais sāls, b.H+, c.H2O, d. Neitralizācijas reakcija, e.OH-, f. Normālais sāls, g. Bāziskais sāls.

Reakcijas starp bāzēm un skābēm mēs saucam par 1.___ . Šīs reakcijas var attēlot ar saīsinātu jonu vienādojumu kur H+ joni reaģē ar 2.___ joniem veidojot mazdisociējošas 3___ molekulu. Ja neitralizācijas reakcijas rezultātā visi OH- joni ir saistīti ar 4___ joniem un veidojas sāls, kas sastāv tikai no metāla joniem un skābes atlikuma joniem, tad tādu sāli sauc par 5___. Ja sāli veido metāla joni, ūdeņraža joni un skābes atlikuma joni, tad tas ir 6__, bet, ja sāls sastāvā ir metāla joni, hidroksīdjoni un skābes atlikuma joni, tad tas ir 7___ .

Atbilde: 1d,2e,3c,4b,5f,6a,7g.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kādi joni paliek šķīdumā, ja NaCl šķīdumam pielej klāt K2SO4šķīdumu attiecībā 2:1?

a. Na+, Cl-, SO42-

b. Na+, K+, SO42-

c. Na+, K+, Cl-, SO42-

2. Cik liela nogulšņu masa veidosies, ja 10 grami bārija hlorīda reaģēs ar 10 gramiem nātrija sulfāta?

a. 10,00 grami

b. 20,00 grami

c. 16,31 grami

d. 11,65 grami

3. Kādi joni veidojas, ja disociē skābais sāls?

a. metāla jons

b. skābes atlikuma jons

c. ūdeņraža jons

d. hidroksīdjons

4. Starp kādām vielām ir iespējama ķīmiska reakcija, ja saīsinātais jonu vienādojums ir

H+ + OH- bulta H2O?

a. KOH un SO3

b. KOH un H2SO4

c. K2O un H2SO4

d. HCl un NaOH

5. Uzlejot uz dzeramo sodu etiķskābi novērojam gāzveida vielas izdalīšanos. Kāda gāze izdalās?

a. CO2

b. CO

c.O2

d.N2Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

c

2.

d

3.

a,b,c

4.

b,d

5.

a

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošo vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Vielu ķīmiskās formulas


Vielas nosaukums pēc IUPAC

1. NaHCO3

A Vara (II) sulfāta pentahidrāts

2. (CuOH)2 CO3

B Kālija permanganāts

3. CuSO4.5H2O

C Nātrija hidrogēnkarbonāts

4. KMnO4

D Kālija alumīnija sulfāts

5. KAl(SO4)2

E Vara (II) hidroksokarbonāts


F Kālija hidrogēnkarbonāts

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

C

2.

E

3.

A

4.

B

5.

D