Kīmisko elementu periodiskā tabula

Temats: Ķīmisko elementu periodiskā tabula

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Periodā no kreisās uz labo pusi ķīmisko elementu metāliskās īpašības pastiprinās.


2.

Oksidētājs reakcijas rezultātā pievieno elektronus.


3.

SO3, CO2 un SiO2 ir bāziskie oksīdi.


4.

Ja reaģē SO3 un BaO, tad ķīmiskās reakcijas rezultātā veidojas BaSO3.


5.

Indikatoram „metiloranžs” skābā vidē ir sarkana krāsa.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kurā no piedāvātajiem variantiem ierakstīti tikai metāli?

a. Na, B, Ca

b. Na, Li, H

c. Mg, K, Ba

d. Cs, Si, Cu

2. Cik litri oglekļa (IV) oksīda veidojas, ja divi litri oglekļa (II) oksīda izreaģē ar vienu litru skābekļa?

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

3. Kāda ir elementa Mn oksidēšanās pakāpe savienojumā K2MnO4?

a. +1

b. - 2

c. +6

d. +7

4. Kuru datumu uzskata par Ķīmisko elementu periodiskās sistēmas dzimšanas datumu?

a. 01.03.1869.

b. 01.03.1861.

c. 01.03.1961.

d. 01.03.1991.

5. Kāda ir dzelzs oksīda formula, ja dzelzs masas daļa tajā ir 70%?

a. FeO

b. FeO.Fe2O3

c. Fe3O4

d. Fe2O3

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

b

3.

c

4.

a

5.

d

3. Izmantojot piedāvātus zinātnieku vārdus (atslēgas vārdus), uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. J.J.Bercēliuss, b. Dž.Daltons, c. D.Mendeļējevs, d.L.J.Meiers, e. Dž.A.Ņūlends, f. A.L.Lavuazjē.

XVIII gadsimtā beigās XIX gadsimta sākumā dabaszinātņu pētnieki ļoti nopietni pievērsās vielu uzbūves pētīšanai. Tā 1___ apstiprināja pieņēmumu, ka atoms ir vielas vismazākā daļiņa. Savukārt 2___ piedāvāja un arī izskaidroja jēdzienu „ķīmiskais elements”. Šīs skaidrojums valdīja ilgu laiku. Apzīmēt elementus ar mums labi pazīstamiem simboliem piedāvāja 3___. Viņš arī noteica atommasas vairāk nekā 40 elementiem, izmantojot pēc tā laika ļoti izsmalcinātas darba metodes. Laika gaitā zināmu elementu skaits sasniedza vairākus desmitus, un zinātniekiem kļuva vitāli svarīgu atrisināt problēmu - elementu klasifikāciju. Bija jāpiedāvā tāds variants, kurš atvieglotu ķīmiķu darbu, palīdzētu atcerēties īpašības, būtu unikāls un izmantojams visās valodas. XIX gadsimtā vairāki zinātnieki neatkarīgi viens no otra veidoja shēmas, tabulas un zīmējumus, kuri palīdzētu sagrupēt ķīmiskus elementus. 1864.gadā 4___ pirmo reizi sakārtoja visus zināmus atomus atommasas pieaugošā secībā. Bet, turpinot šo darbu, 5___ izveidoja oktāvas, novietojot elementus septiņos periodos. 1869.gada 1.martā 6____ publicēja tabulu, kurā elementi tika sakārtoti atommasu pieaugošā secībā, bet ņemtas vērā arī elementu īpašības, kas ļāva noteikt likumsakarību un formulēt likumu. Mūsdienās Ķīmisko elementu periodiskā tabula atšķiras no vairāk nekā pirms140 gadiem izveidotās, pateicoties atoma uzbūves atklājumiem, tā ir būtiski papildināta un pilnveidota.

Atbilde: 1b,2f,3a,4d,5e,6c.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizu atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1.Kādi oksīdi, nonākot atmosfērā, var izraisīt „skābo lietu”?

a. NO

b. SO2

c. N2O

d. SiO2

2. Ar kurām no dotajām vielām reaģē CaO?

a. BaO

b. H2O

c. NaOH

d. HCl

3. Kuras no dotajām vielām, reaģējot sava starpā, veido sāli?

a. K2O un CO2

b. K2O un H2O

c. SO3 un BaO

d. SO3 un H2O

4. Kas ir oksidētājs ķīmiskajā reakcijā: Zn + 2HClbulta ZnCl2 + H2?

a. Zn

b. H

c. Cl

5. Reakcijas starp kurām vielām ir oksidēšanās-reducēšanās reakcijas?

a. CaO un H2O

b. CuO un HCl

c. C un O2

d. NO2 un H2OVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a,b

2.

b,d

3.

a,c

4.

b

5.

c,d

5. Katram no piedāvātam simbolam izvēlies atbilstošu ķīmiskā elementa oksidēšanas pakāpju variantus savienojumos. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu. Uzdevuma risināšanai izmanto Ķīmisko elementu periodisko tabulu.

Elementu simboli


Oksidēšanās pakāpes

1. F

A +2, +3

2.Fe

B -2, +4, +6

3. S

C +1,-1

4. H

D -4, +4

5. C

E -1


F -4,+2,+4

Vieta atbildēm:


Elementa simbola Nr.

Oksidēšanās pakāpes burts

1.

E

2.

A

3.

B

4.

C

5.

F