Atomu un vielu uzbūve

Temats: Atomu un vielu uzbūve.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Izotopi ir viena ķīmiska elementa atomi ar atšķirīgu neitronu skaitu atoma kodolā.


2.

Savienojumā K2S pastāv kovalentā nepolārā saite.


3.

Na atoma elektronu apvalka ārējā enerģijas līmenī ir viens elektrons.


4.

Urāna atoma izotopā 92238U ir 92 protoni un 146 neitroni.


5.

Kovalento saiti veido kopējais elektronu pāris.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāds ir maksimālais elektronu skaits p orbitālie (p apakšlīmenī)

a. 2

b. 4

c. 6

d. 8

2. Kāda daļiņa tiek izsviesta no atoma kodola alfa-starojuma rezultātā?

a. elektrons

b. hēlija atoma kodols

c. protons

d. neitrons

3. Kurš no zinātniekiem 1897. eksperimentāli pierādīja elektronu?

a. D.D.Tomsons

b. E.Rezerfords

c. D.Čedviks

d. M.Kiri

4. Kuru kristālrežģu veidu raksturo vielas īpašības: šķīst ūdenī, kristāliskā veidā ir trausls, šķīdumi labi vada elektrību?

a. atomu kristālrežģis

b. metāliskais kristālrežģis

c. molekulārais kristālrežģis

d. jonu kristālrežģis

5. Kāda ir s elektronu orbitāles forma?

a. lodveida

b. hanteļveida

c. āboliņa lapas formaVieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

b

3.

a

4.

d

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t). Iegaumē, ka vienu atslēgas vārdu var izmantot vairākas reizes.

Atslēgas vārdi: a. Kodols, b.Protons, c.Elektrons, d. Enerģijas apakšlīmenis, e. Elektronu orbitāle, f.Neitrons, g. Lādiņš, h. Enerģijas līmenis.

Šodien mēs zinām, ka kādreiz nosauktais nedalāmais atoms pēc savas uzbūves ir ļoti sarežģīts. Raksturojot to ir jāatceras, ka atoma centrā ir 1__, kas aizņem ~ 1/100 000 daļu no kopējas atoma telpas. Tam ir pozitīvs 2___ kuru nosaka kodolā esošie 3___. Neraugoties uz niecīgiem izmēriem, kodolā ir koncentrēta praktiski visa atoma masa. To veido pozitīvi lādēti 4___ un neitrālie 5___. Apkārt kodolam atoma telpā ar milzīgu ātrumu pārvietojas 6___. Elektroni pārvietojas pa noteikto telpas daļu, ko sauc par 7___. Pēc enerģijas daudzuma elektronus sadala 8___, bet tos savukārt 9___.

Atbilde: 1a,2g,3b,4b,5f,6c,7e,8h,9d.

4. No piedāvātajiem izvēlies vienu vai vairākus pareizu atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kurā pierakstā, X vietā ievietojot simbolu H, pareizi tiks atspoguļota informāciju par ūdeņraža atomu izotopiem?

a. 11X, 12X,13X

b. 11X, 22X33X

c. 11X, 21X,31X

d. X+, X2+,X3+

2. Kuras no daļiņām ir atoma kodola sastāvā?

a. elektrons

b. protons

c. neitrons

d. pozitrons

3. Augu un dzīvnieku dzīves gaitā izotopa C-14 daļa ir nemainīga. Pēc nāves C-14 sabrūk. Tā pussabrukšanas periods ir 5 730 gadi. Kāds ir dzīvnieku atlikumu fosiliju vecums, ja noteikts, ka sabruka 75% no sākotnējā C-14?

a. 5 730 gadi

b. 4 297 gadi

c. 7 640 gadi

d. 22 920 gadi

4. Kuru daļiņu sastāvā ir 18 elektroni?

a. Ar

b. Cl-

c.K+

d.S

5. Kādam ķīmiskajam formulām atbilst modelis 13?

a. H2O

b. KOH

c. K2SO4

d. HClO

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a

2.

b,c

3.

d

4.

a,b,c

5.

b,d

5. Katrai no piedāvātajām formulām dotas elementu elektronegativitātes (pēc L.K.Polinga). Nosauc savienojumam atbilstošo ķīmiskas saites veidu, pareizu vielas formulu un nosaukumu atbilstoši IUPAC nomenklatūrai. Atbildi pieraksti blakus elementu elektronegativitātes numuram, pievienojot ķīmiskajai saitei atbilstošo lielo burtu, formulas romiešu ciparu un nosaukuma mazo burtu (piemēram: 1. - A,I,c).

Elementu elektronegativitātes


Ķīmiskās saites veids

1. P (2,19) un P (2,19)

A kovalentā polārā saite

2. C (2,55) un H (2,20)

B kovalentā nepolārā saite

3. H (2,20) un Cl (3,16)

C jonu saite

4. Na (0,93) un S (2,58)


5. Mg (1,31) un F (3,98)


6. O (3,44) un O (3,44)Vielu formulas


Vielu nosaukumi

I HCl

a metāns

II MgF2

b magnija fluorīds

III C2H4

c nātrija sulfīds

IV P4

d kālija hidroksīds

V CH4

e hlorūdeņradis

VI Na2SO4

f butāns

VII O2

g vara (II) hidroksīds

VIII CuO

h fosfors

IX Na2S

i skābeklis

Vieta atbildēm:


Elementu elektronegativitātes Nr.

Ķīmiskās saites burts, formulas romiešu cipars un nosaukuma burts

1.

B,IV,h

2.

A,V,a

3.

A,I,e

4.

C,IX,d

5.

C,II,b

6.

B,VII,i