Dispersās sistēmas

Temats: Dispersās sistēmas.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Emulsija ir dispersā sistēma, kur viena šķidruma daļiņas izkliedētas otra šķidruma vidē.


2.

Visas vielas siltā ūdenī šķīst labāk nekā aukstā ūdenī .


3.

Kristālhidrāti ir sāļi, kuros ir ķīmiski saistīts ūdens.


4.

Nepiesātināts šķīdums ir šķīdums, kurā viela vairāk nešķīst.


5.

Pagatavojot H2SO4 šķīdumu, sērskābe uzmanīgi jālej ūdenī.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variants jā/nē

1.

2.

3.

ja

4.

5.

2.Izvēlies vienu pareizu atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kāda ir kristālhidrāta formula, ja 160 grami vara (II) hidroksīda ir ķīmiski saistīti ar 90 gramiem ūdens?

a. CuSO4.H2O

b. CuSO4.3H2O

c. CuSO4.5H2O

d. CuSO4.7 H2O

2. Kādu eksperimentu izmanto, lai precizētu, vai šķīdums ir īsts, vai koloidāls?

a. Konstants lielums

b. Tindāla efekts

c. Nostādināšana

d. Iedarbība ar magnētu

3. Cilvēka saimnieciskās darbības rezultātā atmosfērā nokļūst cietas daļiņas, kas sajaucas ar gaisā esošām gāzveida vielām un ūdens tvaikiem. Šī piesārņojuma rezultātā Londonā 20. gadsimta 50.-tajos gados dzīvību zaudēja vairāki tūkstoši cilvēku. Kā sauc šo piesārņojumu?

a. migla

b. putekļi

c. aerosols

d. smogs

4. Kādu no piedāvātajām metodēm izmanto šķīduma koncentrācijas noteikšanai ar indikatora palīdzību?

a. gravimetrija

b. tilpumanalīze

c. titrēšana

d. hromatogrāfija

5. Cik liela NaOH masa ir nepieciešama, lai pagatavotu 500 mililitrus 0,2 M šķīduma?

a. 4 g

b. 40 g

c. 2g

d. 0,1 mol

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

b

3.

d

4.

c

5.

a

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. _w_, b. Šķīdums, c. Masas daļa, d. Molārā koncentrācija, e._c_, f. Masas koncentrācija, g. Izšķīdināta viela, h. Koncentrācija.

Kā zināms, šķīdumi sastāv no 1_____ kura ir izšķīdināta 2___. Taču, lai izteiktu cik izšķīdinātas vielas ir šķīdumā, izmanto dažādus paņēmienus. Piemēram, izšķīdinātās vielas masas attiecība pret šķīduma masu ir 3___ un to apzīmē 4___. Biežāk, lai skaitļi nebūtu ļoti mazi, tos izsaka %, reizinot rezultātu ar 100%. Ja vēlas izteikt, cik vielas ir šķīduma tilpumā, izmanto jēdzienu 5___. Piemēram, izšķīdinātās vielas daudzuma (mol) attiecība pret šķīduma tilpumu (l) ir 6___ un to apzīmē 7___. Praksē izmanto arī citas šķīduma koncentrācijas, piemēram, izšķīdinātas vielas masas attiecība pret šķīduma tilpumu ir 8___.

Atbilde: 1g,2b,3c, 4a,5h,6d,7e,8f.

4. No piedāvātajiem atbilžu variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti blakus jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1.Kurās dispersās sistēmās gāzveida fāze ir šķidrā vidē?

a. aerosols

b. gāzēts ūdens

c. migla

d. suspensija

2. Kurās dispersās sistēmās šķidrā fāze un gāzveida vidē?

a. aerosols

b. gāzēts ūdens

c. migla

d. suspensija

3. Cik lielas KOH un ūdens masas nepieciešamās KOH šķīduma pagatavošanai ar izšķīdinātās vielas w% = 15%.

a. 15 g KOH,

85 g ūdens

b. 15 g KOH,

100 g ūdens

c. 30 g KOH,

100 g ūdens

d. 30 g KOH,

170 g ūdens

4. Kā sauc vielu, kuras formula ir Na2CO3.10H2O?

a. nātrija karbonāts

b. kristāliskā soda

c. nātrija karbonāta dekahidrāts

d. kristālhidrāts

5. Eksperimentāli skolēns ieguva sekojošus datus par vielas masu: 10,25 g, 10,27 g, 10,23 g, 9,34 g. Kāds ir šo datu vidējais aritmētiskais?

a. 10,0225

b.10,02

c. 10,23

d. 10,25

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

b

2.

a, c

3.

a,d

4.

b,c

5.

d

5. Pēc dotajiem datiem par šķīduma sastāvu nosaki, vai šķīdums ir piesātināts, nepiesātināts vai pārsātināts. Atbildi pieraksti ar atbilstošu burtu.

UZMANĪBU! Uzdevuma risināšanai nepieciešams izmantot šķīdības līknes.

Šķīduma sastāvs


Šķīduma raksturojums

1. 110 g KNO3 izšķīdināti 100 g ūdens 60 oC

A piesātināts šķīdums

2.110 g Pb(NO3)2izšķīdināti 200 g ūdens 80oC.

B nepiesātināts šķīdums

3. 40 g Pb(NO3)2izšķīdināti 50g ūdens 30oC.

C pārsātināts šķīdums

4. 90 g KNO3 izšķīdināti 100 g ūdens 50 oC.


5. 22 g NH4Cl izšķīdināti 50 g ūdens 40 oC.

6. 65 g NH4Cl izšķīdināti 130 g ūdens 60 oC.


Vieta atbildēm:

Šķīduma sastāva Nr.

Šķīduma raksturojumaburts

1.

A

2.

B

3.

C

4.

C

5.

A

6.

B