Titullapa

3. Pamatskolas kursa atkārtojums 2

Temats: Pamatskolas kursa atkārtojums 2.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Visiem metāliem ir raksturīgs metāliskais spīdums, taču dažiem metāliem to nevar novērot, jo to virsma ir pārklāta ar metālu oksīdiem.


2.

Oksīdi ir ķīmiski savienojumi, kuru sastāvā ir hidroksogrupa -OH.


3.

Skābes ir ķīmiski savienojumi, kas sastāv no ūdeņraža atomiem un skābju atlikumiem.


4.

Lakmuss, fenolftaleīns, kā arī dažas citas vielas, kas maina krāsu skābju un sārmu iedarbībā, sauc par katalizatoriem.


5.

Spirti ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuros viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar hidroksilgrupu.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variantsjā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kurā oksīdā skābekļa masas daļa % ir vienāda ar 20%?

a. CaO

b. CuO

c. K2O

d. SO3

2. Kāda ir izšķīdušās vielas masas daļa % šķīdumā, ja 80 gramos ūdens ir izšķīdināti 20 grami vāramā sāls?

a. 80%

b. 25%

c. 20%

d. 40%

3. Kāds ir trīs molu hlora (Cl2) tilpums litros (normālie apstākļi)?

a. 67,2

b. 44,8

c. 22,4

d. 11,2

4. Reakcijā savā starpā pilnība izreaģēja 20 grami kalcija un 8 grami skābekļa. Kāda ir reakcijas produkta masa gramos?

a. 20

b. 8

c. 12

d. 28

5. Kāds ūdeņraža tilpums (litros) izdalās, ja ar sālsskābi izreaģē 48 grami magnija?

a. 22,4

b. 44,8

c. 11,2

d. 5,6

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b

2.

c

3.

a

4.

d

5.

b

3. Izmantojot piedāvātus atslēgas vārdus, uzraksti pareizo tekstu par organisko vielu klasifikāciju. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. Karbonskābe, b. Ogļūdeņradis, c. Alkēns, d. Alkīns, e. Spirts, f.Alkāns.

Mūsdienu dzīvē organiskās vielas ir sastopamās ļoti plaši, līdz ar to svarīgi atcerēties vielu klasifikāciju (iedalījumu). Ja organisko vielu veido tikai oglekļa un ūdeņraža atomi, tad tie ir 1_____. Tālāk seko iedalījums ar pārstāvjiem: metāns, propāns, pentāns un citas vielas. Tie ir 2___. Vielas, kurās starp oglekļa atomiem ir divkāršā saite, sauc 3 ___, bet, ja starp oglekļa atomiem ir trīskārša saite, tad mēs runājam par 4____. Ūdeņraža atoms (vai pat vairāki atomi) var būt aizvietoti ar funkcionālo grupu -OH, tādas organiskās vielas sauc 5______. Vielas, kuru sastāvā ir karboksilgrupa (-COOH), sauc 6___. Organisko vielu daudzveidība izskaidrojama ar oglekļa spēju veidot ķēdītes un savienoties ar citiem elementiem, veidojot ļoti sarežģītas formulas.

Atbilde: 1b,2f,3c,4d,5e,6a.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kuros no atbilžu variantiem ir nosaukti maisījumi?

a. nafta

b. zelts

c. dimants

d. granīts

2. Kuros atbilžu variantos ir noradīts viens mols gāzveida slāpekļa (normālie apstākļi)?

a. 2 atomi molekulā

b. 28 grami

c. ~ 22,4 litri

d. ~ 12x10 23atomi

3. Kuri no ķīmisko reakciju vienādojumiem ir pierakstīti pareizi?

a. Na2O + H2SO4 bulta Na2SO4 + H2O

b. Zn + HCl bulta ZnCl2 + H2

c. CuO + H2 bulta Cu + H2O

d. H2O + P2O5 bulta H3PO4

4. Kura no nosauktajam vielām, nokļūstot atmosfērā, var izraisīt „skābo lietu”?

a. N2

b. CO

c. H2O

d. SO2

5. Kuras no dotajam vielām nereaģē ar skābekli?

a. Cl2

b. Au

c. S

d. Ba

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a,d

2.

b,c,d

3.

a,c

4.

d

5.

a,b

5. Katrai no piedāvātajām organisko vielu formulām izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Formulas


Vielas nosaukums

1. CH3-CH2-CH3

A metāns

2. C2H5OH

B metānskābe

3. CH2=CH2

C etanols

4. HCOOH

D glikoze

5. C6H12O6

E etēns


F propāns

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

F

2.

C

3.

E

4.

B

5.

D