Ievads. Pamatskolas kursa atkārtojums

Site: Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Course: ĶīmiT026 : Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā
Book: Ievads. Pamatskolas kursa atkārtojums
Printed by: Guest user
Date: Tuesday, 23 July 2024, 1:41 PM

Description

Ievads. Pamatskolas kursa atkārtojums

Titullapa

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Jurijs Kuklis

Ievads. Pamatskolas kursa atkārtojums

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2010

1. Metodiskie norādījumi

Metodiskie norādījumi testu „Vidusskolas kurss arodvidusskolām” izmantošanai mācību vielas apkopošanai pēc temata apgūšanas

Testi sastādīti atbilstoši „Ķīmija 10.-12.klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugam”. vispārējas izglītības standartiem un vispirms domāti profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Sastādot uzdevumus tika ņemts vērā, ka profesionālās izglītības iestādēs ir mazāks mācību stundu skaits, salīdzinot ar vispārizglītojošajām skolām.

Audzēkņiem piedāvāti testi par katru tematu. 10.klasei ir 7 temati, 11.klasei 7 temati, 12.klasei 6 temati, ka arī divi temati - atkārtojums par pamatskolas kursu. Kopā 22 tematu testi.

Visiem tematu testiem ir vienāds mērķis - apgūta temata paškontrole pēc temata apgūšanas. Ņemot vērā, ka mācību grāmatas 12.klasei uz doto brīdi nav, sastādot jautājumus audzēkņiem piedāvāta iespēja iepazīties ar mācību vielas īsu izklāstu interaktīvajā diskā www.dzm.lv.

Testiem ir vienota struktūra:

 1. tests apgalvojuma apstiprināšanai vai noliegšanai (jā/nē);
 2. tests - viena pareiza atbilde no trim vai četrām piedāvātajām atbildēm. Esiet uzmanīgi, jo atbilžu varianti tiek piedāvāti divu izvietojumu veidā atkarībā no atbilžu teksta (pieraksta) garuma:

1. Jautājuma numurs un formulējums

a. atbilžu variants

b. atbilžu variants

c. atbilžu variants

d. atbilžu variants

1. Jautājuma numurs un formulējums

a.atbilžu variants

b.atbilžu variants

c.atbilžu variants

d.atbilžu variants

 1. Izmantojot piedāvātos „atslēgas vārdus” uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot „atslēgas vārdu” burtu virkni. Iegaumē, ka „atslēgas vārdā” var tikt iekļauti vairāki vārdi. Piemēram, „atslēgas vārds” - „ķīmiskās reakcijas vienādojums” ir trīs vārdu salikums, bet izmantojams kā viens „atslēgas vārds”. „Atslēgas vārdi” doti vienskaitli nominatīvā, sastādot tekstu lieto tos atbilstošā skaitlī un locījumā.
 2. Tests - viena vai vairākas pareizas atbildes no trim vai četrām piedāvātajām atbildēm. Atbilde jāpieraksta kā burtu kombinācija. Ja ir tikai viena pareiza atbilde, tad atbilde ir viens burts, ja vairākas pareizas atbildes, jāpieraksta burtu virkne.
 3. Savienošanas tests. Jāsavieno divi – trīs jēdzieni (formulas, shēmas…) atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. Piemēram, katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

2. Pamatskolas kursa atkārtojums

Temats: Pamatskolas kursa atkārtojums 1.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Binārie savienojumi ir vielas, kas sastāv no viena vai vairākiem viena veida atomiem.

 

2.

Ķīmisko reakciju (ķīmisko pārvērtību) rezultātā rodas jaunas vielas ar citām īpašībām.

 

3.

Ķīmiskajās reakcijās izejvielu kopējā masa ir vienāda ar reakcijas produktu kopējo masu.

 

4.

Sadalīšanas reakcijās no vairākām vielām rodas viena viela.

 

5.

Vielu sastāvs un uzbūve ir atkarīgi no vielas iegūšanas paņēmiena.

 

Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variantsjā/nē

   

   

   

   

   

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.


1. Kāds ir protonu skaits silīcija atoma kodolā?

a. 3

b. 4

c. 14

d. 28

2. Kurā rindā pieaug elementu iespējamā augstākā vērtība (augstākā pozitīvā oksidēšanās pakāpe) savienojumos?

a. Na, P, As

b. Se, S, O

c. Ba, Be, Li

d. Mg, Si, S

3. Kāds ir vielas Na2SO4 nosaukums?

a. nātrija sulfāts

b. nātrija, sēra oksīds

c. nātrija sulfīts

d. nātrija sulfīds

4. Kurā atbilžu variantā nosaukta viela?

a. smiltis

b. ogļskābā gāze

c. ģipsis

d. marmors

5.Kurā no dotajām vielām ir skābe?

a. KOH

b. HOH

c. NH3

d. CH3COOH


Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

d

3.

a

4.

b

5.

d

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizo tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t). Iegaumē, ka vienu atslēgas vārdu var izmantot vairākas reizes.

Atslēgas vārdi: a.Oksīds, b. Metāls, c. Bāze, d. Ķīmiskais savienojums, e.Skābef. Nemetāls, g. Vienkāršā viela, h. Sāls.

Pēc vielu sastāva neorganiskās vielas vispirms iedala 1 ______ un 2 _______. Vielas, kuras veido viena veida atomi, piemērām O2, Cu, S un citas vielas ir 3 _______. Tos iedala 4 _____ un 5 ______. Savukārt 6 ____ veido vairāki, dažādu elementu atomi un tie iedalāmi četrās grupās (klasēs) : 7____, kas sastāv no diviem elementiem, viens no kuriem ir skābeklis, 8 ____ kuru sastāvā ir -OH grupa, 9 ____ kas kopā ar skābes atlikumu satur H atomus un 10 ______.

Vieta atbildēm - „atslēgas vārdu” burtu virkne:

Atbilde: 1g,2d,3g,4b,5f,6d,7a,8c,9e,10h.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kurām no piedāvātajām vielām relatīvā molekulārā masa ir 98?

a. H2SO4

b. Cu(OH)2

c. H3PO4

d. CaSO4

2. Kāds elements ir visizplatītākais Zemes garozā pēc tas masas daļas?

a. H

b. Si

c. O

d. Al

3. Kāds ir ķīmiskās reakcijas veids reakcijā: CaO + H2Obulta Ca(OH)2

a. savienošanās reakcija

b. sadalīšanās reakcija

c. aizvietošanās reakcija

d. apmaiņas reakcija

4. Kuros no minētajiem minerāliem pamatsastāvā ir CaCO3?

a. smiltis

b. krīts

c. ģipsis

d. kaļķakmens

5. Kurā savienojumā slāpeklim ir zemākā vērtība (oksidēšanās pakāpe)?

a. NO2

b. N2O

c. N2O3

d. N2O5

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a,c

2.

c

3.

a

4.

b,d

5.

b

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti formulas numuram pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Formulas

 

Vielas nosaukums

1. H2O

A skābeklis

2. KOH

B ūdeņraža oksīds

3. O3

C ozons

4. HCl

D kalcija karbonāts

5. CaCO3

E kālija hidroksīds

 

F hlorūdeņražskābe

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

B

2.

E

3.

C

4.

F

5.

D


1.

// question: 0 name: Switch category to $course$/Ķīmija: Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā noklusējuma kategorija $CATEGORY: $course$/Ķīmija: Mūsdienīgs un atvērts mācību process ķīmijā profesionālajā izglītībā noklusējuma kategorija // question: 5272 name: 1. ::1.::[html]Binārie savienojumi ir vielas, kas sastāv no\nviena vai vairākiem viena veida atomiem.{FALSE} // question: 5273 name: 2. ::2.::[html]Ķīmisko reakciju (ķīmisko pārvērtību) rezultātā\nrodas jaunas vielas ar citām īpašībām.{TRUE}

3. Pamatskolas kursa atkārtojums 2

Temats: Pamatskolas kursa atkārtojums 2.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Visiem metāliem ir raksturīgs metāliskais spīdums, taču dažiem metāliem to nevar novērot, jo to virsma ir pārklāta ar metālu oksīdiem.


2.

Oksīdi ir ķīmiski savienojumi, kuru sastāvā ir hidroksogrupa -OH.


3.

Skābes ir ķīmiski savienojumi, kas sastāv no ūdeņraža atomiem un skābju atlikumiem.


4.

Lakmuss, fenolftaleīns, kā arī dažas citas vielas, kas maina krāsu skābju un sārmu iedarbībā, sauc par katalizatoriem.


5.

Spirti ir ogļūdeņražu atvasinājumi, kuros viens vai vairāki ūdeņraža atomi ir aizvietoti ar hidroksilgrupu.


Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variantsjā/nē

1.

2.

3.

4.

5.

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.

1. Kurā oksīdā skābekļa masas daļa % ir vienāda ar 20%?

a. CaO

b. CuO

c. K2O

d. SO3

2. Kāda ir izšķīdušās vielas masas daļa % šķīdumā, ja 80 gramos ūdens ir izšķīdināti 20 grami vāramā sāls?

a. 80%

b. 25%

c. 20%

d. 40%

3. Kāds ir trīs molu hlora (Cl2) tilpums litros (normālie apstākļi)?

a. 67,2

b. 44,8

c. 22,4

d. 11,2

4. Reakcijā savā starpā pilnība izreaģēja 20 grami kalcija un 8 grami skābekļa. Kāda ir reakcijas produkta masa gramos?

a. 20

b. 8

c. 12

d. 28

5. Kāds ūdeņraža tilpums (litros) izdalās, ja ar sālsskābi izreaģē 48 grami magnija?

a. 22,4

b. 44,8

c. 11,2

d. 5,6

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

b

2.

c

3.

a

4.

d

5.

b

3. Izmantojot piedāvātus atslēgas vārdus, uzraksti pareizo tekstu par organisko vielu klasifikāciju. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t).

Atslēgas vārdi: a. Karbonskābe, b. Ogļūdeņradis, c. Alkēns, d. Alkīns, e. Spirts, f.Alkāns.

Mūsdienu dzīvē organiskās vielas ir sastopamās ļoti plaši, līdz ar to svarīgi atcerēties vielu klasifikāciju (iedalījumu). Ja organisko vielu veido tikai oglekļa un ūdeņraža atomi, tad tie ir 1_____. Tālāk seko iedalījums ar pārstāvjiem: metāns, propāns, pentāns un citas vielas. Tie ir 2___. Vielas, kurās starp oglekļa atomiem ir divkāršā saite, sauc 3 ___, bet, ja starp oglekļa atomiem ir trīskārša saite, tad mēs runājam par 4____. Ūdeņraža atoms (vai pat vairāki atomi) var būt aizvietoti ar funkcionālo grupu -OH, tādas organiskās vielas sauc 5______. Vielas, kuru sastāvā ir karboksilgrupa (-COOH), sauc 6___. Organisko vielu daudzveidība izskaidrojama ar oglekļa spēju veidot ķēdītes un savienoties ar citiem elementiem, veidojot ļoti sarežģītas formulas.

Atbilde: 1b,2f,3c,4d,5e,6a.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kuros no atbilžu variantiem ir nosaukti maisījumi?

a. nafta

b. zelts

c. dimants

d. granīts

2. Kuros atbilžu variantos ir noradīts viens mols gāzveida slāpekļa (normālie apstākļi)?

a. 2 atomi molekulā

b. 28 grami

c. ~ 22,4 litri

d. ~ 12x10 23atomi

3. Kuri no ķīmisko reakciju vienādojumiem ir pierakstīti pareizi?

a. Na2O + H2SO4 bulta Na2SO4 + H2O

b. Zn + HCl bulta ZnCl2 + H2

c. CuO + H2 bulta Cu + H2O

d. H2O + P2O5 bulta H3PO4

4. Kura no nosauktajam vielām, nokļūstot atmosfērā, var izraisīt „skābo lietu”?

a. N2

b. CO

c. H2O

d. SO2

5. Kuras no dotajam vielām nereaģē ar skābekli?

a. Cl2

b. Au

c. S

d. Ba

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a,d

2.

b,c,d

3.

a,c

4.

d

5.

a,b

5. Katrai no piedāvātajām organisko vielu formulām izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Formulas


Vielas nosaukums

1. CH3-CH2-CH3

A metāns

2. C2H5OH

B metānskābe

3. CH2=CH2

C etanols

4. HCOOH

D glikoze

5. C6H12O6

E etēns


F propāns

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

F

2.

C

3.

E

4.

B

5.

D