Titullapa

2. Pamatskolas kursa atkārtojums

Temats: Pamatskolas kursa atkārtojums 1.

1. Izlasi apgalvojumu un atzīmē , ja apgalvojums ir patiess un , ja apgalvojums ir kļūdains. Atbildi pieraksti blakus apgalvojuma numuram, ierakstot vai .

Nr.

Apgalvojums

jā/nē

1.

Binārie savienojumi ir vielas, kas sastāv no viena vai vairākiem viena veida atomiem.

 

2.

Ķīmisko reakciju (ķīmisko pārvērtību) rezultātā rodas jaunas vielas ar citām īpašībām.

 

3.

Ķīmiskajās reakcijās izejvielu kopējā masa ir vienāda ar reakcijas produktu kopējo masu.

 

4.

Sadalīšanas reakcijās no vairākām vielām rodas viena viela.

 

5.

Vielu sastāvs un uzbūve ir atkarīgi no vielas iegūšanas paņēmiena.

 

Vieta atbildēm:

Apgalvojuma Nr.

Atbildes variantsjā/nē

     

     

     

     

     

2.Izvēlies vienu, pareizo atbildes variantu no piedāvātajiem. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu.


1. Kāds ir protonu skaits silīcija atoma kodolā?

a. 3

b. 4

c. 14

d. 28

2. Kurā rindā pieaug elementu iespējamā augstākā vērtība (augstākā pozitīvā oksidēšanās pakāpe) savienojumos?

a. Na, P, As

b. Se, S, O

c. Ba, Be, Li

d. Mg, Si, S

3. Kāds ir vielas Na2SO4 nosaukums?

a. nātrija sulfāts

b. nātrija, sēra oksīds

c. nātrija sulfīts

d. nātrija sulfīds

4. Kurā atbilžu variantā nosaukta viela?

a. smiltis

b. ogļskābā gāze

c. ģipsis

d. marmors

5.Kurā no dotajām vielām ir skābe?

a. KOH

b. HOH

c. NH3

d. CH3COOH


Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants

1.

c

2.

d

3.

a

4.

b

5.

d

3. Izmantojot piedāvātos atslēgas vārdus, uzraksti pareizo tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot ciparu un atslēgas vārdu burtu virkni (piemēram, 1a,2e, un t.t). Iegaumē, ka vienu atslēgas vārdu var izmantot vairākas reizes.

Atslēgas vārdi: a.Oksīds, b. Metāls, c. Bāze, d. Ķīmiskais savienojums, e.Skābef. Nemetāls, g. Vienkāršā viela, h. Sāls.

Pēc vielu sastāva neorganiskās vielas vispirms iedala 1 ______ un 2 _______. Vielas, kuras veido viena veida atomi, piemērām O2, Cu, S un citas vielas ir 3 _______. Tos iedala 4 _____ un 5 ______. Savukārt 6 ____ veido vairāki, dažādu elementu atomi un tie iedalāmi četrās grupās (klasēs) : 7____, kas sastāv no diviem elementiem, viens no kuriem ir skābeklis, 8 ____ kuru sastāvā ir -OH grupa, 9 ____ kas kopā ar skābes atlikumu satur H atomus un 10 ______.

Vieta atbildēm - „atslēgas vārdu” burtu virkne:

Atbilde: 1g,2d,3g,4b,5f,6d,7a,8c,9e,10h.

4. No piedāvātajiem variantiem izvēlies vienu vai vairākus pareizos atbilžu variantus. Atbildi pieraksti jautājuma numuram, pievienojot atbildes burtu vai burtu virkni.

1. Kurām no piedāvātajām vielām relatīvā molekulārā masa ir 98?

a. H2SO4

b. Cu(OH)2

c. H3PO4

d. CaSO4

2. Kāds elements ir visizplatītākais Zemes garozā pēc tas masas daļas?

a. H

b. Si

c. O

d. Al

3. Kāds ir ķīmiskās reakcijas veids reakcijā: CaO + H2Obulta Ca(OH)2

a. savienošanās reakcija

b. sadalīšanās reakcija

c. aizvietošanās reakcija

d. apmaiņas reakcija

4. Kuros no minētajiem minerāliem pamatsastāvā ir CaCO3?

a. smiltis

b. krīts

c. ģipsis

d. kaļķakmens

5. Kurā savienojumā slāpeklim ir zemākā vērtība (oksidēšanās pakāpe)?

a. NO2

b. N2O

c. N2O3

d. N2O5

Vieta atbildēm:

Jautājuma Nr.

Atbildes variants/-i

1.

a,c

2.

c

3.

a

4.

b,d

5.

b

5. Katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti formulas numuram pievienojot vielas nosaukuma burtu.

Formulas

 

Vielas nosaukums

1. H2O

A skābeklis

2. KOH

B ūdeņraža oksīds

3. O3

C ozons

4. HCl

D kalcija karbonāts

5. CaCO3

E kālija hidroksīds

 

F hlorūdeņražskābe

Vieta atbildēm:

Formulas Nr.

Vielas nosaukuma burts

1.

B

2.

E

3.

C

4.

F

5.

D