Titullapa

1. Metodiskie norādījumi

Metodiskie norādījumi testu „Vidusskolas kurss arodvidusskolām” izmantošanai mācību vielas apkopošanai pēc temata apgūšanas

Testi sastādīti atbilstoši „Ķīmija 10.-12.klasei. Mācību priekšmeta programmas paraugam”. vispārējas izglītības standartiem un vispirms domāti profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Sastādot uzdevumus tika ņemts vērā, ka profesionālās izglītības iestādēs ir mazāks mācību stundu skaits, salīdzinot ar vispārizglītojošajām skolām.

Audzēkņiem piedāvāti testi par katru tematu. 10.klasei ir 7 temati, 11.klasei 7 temati, 12.klasei 6 temati, ka arī divi temati - atkārtojums par pamatskolas kursu. Kopā 22 tematu testi.

Visiem tematu testiem ir vienāds mērķis - apgūta temata paškontrole pēc temata apgūšanas. Ņemot vērā, ka mācību grāmatas 12.klasei uz doto brīdi nav, sastādot jautājumus audzēkņiem piedāvāta iespēja iepazīties ar mācību vielas īsu izklāstu interaktīvajā diskā www.dzm.lv.

Testiem ir vienota struktūra:

  1. tests apgalvojuma apstiprināšanai vai noliegšanai (jā/nē);
  2. tests - viena pareiza atbilde no trim vai četrām piedāvātajām atbildēm. Esiet uzmanīgi, jo atbilžu varianti tiek piedāvāti divu izvietojumu veidā atkarībā no atbilžu teksta (pieraksta) garuma:

1. Jautājuma numurs un formulējums

a. atbilžu variants

b. atbilžu variants

c. atbilžu variants

d. atbilžu variants

1. Jautājuma numurs un formulējums

a.atbilžu variants

b.atbilžu variants

c.atbilžu variants

d.atbilžu variants

  1. Izmantojot piedāvātos „atslēgas vārdus” uzraksti pareizu tekstu par ķīmijas tematu. Atbildi pieraksti, izveidojot „atslēgas vārdu” burtu virkni. Iegaumē, ka „atslēgas vārdā” var tikt iekļauti vairāki vārdi. Piemēram, „atslēgas vārds” - „ķīmiskās reakcijas vienādojums” ir trīs vārdu salikums, bet izmantojams kā viens „atslēgas vārds”. „Atslēgas vārdi” doti vienskaitli nominatīvā, sastādot tekstu lieto tos atbilstošā skaitlī un locījumā.
  2. Tests - viena vai vairākas pareizas atbildes no trim vai četrām piedāvātajām atbildēm. Atbilde jāpieraksta kā burtu kombinācija. Ja ir tikai viena pareiza atbilde, tad atbilde ir viens burts, ja vairākas pareizas atbildes, jāpieraksta burtu virkne.
  3. Savienošanas tests. Jāsavieno divi – trīs jēdzieni (formulas, shēmas…) atbilstoši uzdevuma nosacījumiem. Piemēram, katrai no piedāvātajām formulām izvēlies atbilstošu vielas nosaukumu. Atbildi pieraksti blakus formulas numuram, pievienojot vielas nosaukuma burtu.