NOBEIGUMS. A.Broks

NOBEIGUMS. A.Broks

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

 
logo_Projekts

VeF kursa satura struktūrdaļas „NOBEIGUMS” tematiskā materiāla izstrādne

Andris Broks

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007.–2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”

(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2011

Anotācija

Nobeigums sniedz vispārizglītojošās fizikas vidusskolā apguves kopsaistību ar sabiedrības dzīvi, akcentējot fiziku kā jauno laiku zinātnes un tehnikas revolūcijas pamatnozari. Galvenā uzmanība tiek veltīta zinātnes un tehnikas sasniegumu cilvēcīgas izmantošanas problēmām.