IEVADS. A.Broks

IEVADS

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts

VeF kursa satura struktūrdaļas „IEVADS” tematiskā materiāla izstrādne

Andris Broks

Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007.–2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”

(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai.

Rīga, 2011

Anotācija

Ievads sniedz vispārizglītojošās fizikas vidusskolā galvenos raksturojumus, akcentējot fizikas kā zinātnes vispārīgo metodoloģiju. Galvenā uzmanība tiek veltīta cilvēces Lielo Domu kopsaistībai ar fiziku, it īpaši ar fizikas izglītību.

Attēlu rādītājs

 1. 1. Cilvēces Lielo Domu kvadrāts
 2. 2. DZĪVE — daudzveidīgu daudzveidīgi hierarhiski kopsaistītu cilvēkdarbību kopums
 3. 3. Cilvēkdarbību universālā struktūra: IZZIŅA — APDOMA — RĪCĪBA
 4. 4. Cilvēka garīgums — griba, jūtas, prāts — to sistēmiskā (sinerģiskā) vienotībā jeb kopveselumā
 5. 5. Cilvēka garīgās dzīves būtība ir DOMĀŠANA — apziņa darbībā
 6. 6. Fizika ir teorija
 7. 7. Fizika kā cilvēkdarbība noteiktu dzīves vajadzību apmierināšanai
 8. 8. Fizikas pētniecības veidi
 9. 9. Pētniecība — specifiska cilvēkdarbība
 10. 10. Cilvēkdarbība un pētniecība
 11. 11. Fizikālo parādību matemātisko modeļu trīs pamatformas
 12. 12. Fizikas izglītības ģenēze
 13. 13. Divi izglītības pamatveidi un trīs izlītības pakāpes
 14. 14. Izglītojošās darbības funkcionālā struktūra
 15. 15. IZGLĪTĪBA kā īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei — izglītojošās darbības mērķis un rezultāts
 16. 16. Izglītojošās darbības organizācija un īstenošana
 17. 17. Izglītojošās darbības sūtība un būtība
 18. 18. Vispārizglītības pamatzari un dabaszinātņu un tehniskās izglītības (DZUTI) galvenie priekšmeti
 19. 19. Izglītojošā fizika — FIZIKAS IZGLĪTĪBA
 20. 20. Sajūtamās jeb materiālās pasaules atveids cilvēka apziņā
 21. 21. Fizikas Lielo Domu kvadrāts (vispārizglītojošās fizikas principiālais kodols)
 22. 22. Fizikālo parādību apzināšanas pamatnostādņu sistēma
 23. 23. Skolēna un skolotāja sadarbības DATORIZĀCIJA — e-izglītības vides attīstība
 24. 24. Fizikālo parādību izglītojošā pētniecība — zinātniskā pētniecība