Projekta norise

Vērtēšana

Vērtēšanas procesā piedalās gan skolotājs, gan skolēni. Skolēniem patstāvīgās mācīšanās aspektā ir svarīgi arvien rosināt un nodrošināt skolēnu kritisku atskatu uz paveikto, t.i., sasniegumu pašvērtējumu. To veic ar nolūku novērtēt panākumus un kļūmes, veiktā darba stiprās un vājās puses. Tieši kļūdu izpratne ir mudinājums tālāk projektu veikt labāk, domāt par rīcību un uzvedību darba laikā, rosina interesi apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Pašvērtējuma noskaidrošanai H. Mozers piedāvā vairākas vienkāršas iespējas, piemēram, WebQuest dienasgrāmatu, novērtējuma barometru un novērtējuma jautājumus. Šie jautājumi nebūt nav jāpilda tikai WebQuest darba noslēgumā. Iespējams, viedokļu noskaidrošana noderēs, kad nepieciešams koncentrēties produktīvam darbam un tas var būt par netiešu norādi uzlabot darbu.

Projekta dienasgrāmatā vai blogā skolēni pēc kopīgi padarīta darba posma dokumentē paveikto. Grupa ikreiz noslēgumā diskutē par šādiem jautājumiem un apkopo rezultātus 1-2 teikumos.

Šodien mūsu mērķis bija …
To mēs sasniedzām … (labi, lielākoties, puslīdz, nedaudz, nemaz)
Šodienas darbā iepriecinošs bija …
Šodienas darbā grūtības sagādāja …
Nākošreiz mēs vēlamies sasniegt …
Novērtējuma barometru veido uz papīra tāfeles atbilstoši savām izjūtām pielīmējot vai uzzīmējot sejiņu pie katra jautājuma:
Kā mēs šodien pavirzījāmies ar darbu uz priekšu?
Kā es vērtēju šodien sadarbību?
Kā es vērtēju pašreizējo projekta izpildes pakāpi?
Jautājumi par sadarbību grupā.
Kas Tev īpaši patika grupas darbā?
Kas norisinās labāk/sliktāk kā citās grupās?
Mūsu grupā parasti mans uzdevums ir …
Vai mūsu grupā ir stingrs uzdevumu sadalījums, vai arī tas bieži mainās?
Kā es šajā grupā varu izpaust savas spējas un intereses?

WebQuestnoslēgumā nepieciešams novērtēt, kā ir izdevies veikt darbu un sasniegt darba mērķus. Pārējie klasesbiedri aktīvi piedalās prezentāciju vērtēšanā. Skolotājam ar klasi jāpanāk vienošanās, ka vispirms tiks raksturots klasesbiedru pozitīvais veikums un tikai pēc tam priekšlikumi, darba uzlabošanai. Skolotājs, ņemot vērā klasesbiedru viedokli, vērtē grupas veikumu atbilstoši kritērijiem, kas skolēniem jau iepriekš zināmi un doti darba aprakstā. Vērtēts tiek gan darba produkts — sagatavotās prezentācijas saturs un noformējums gan skolēnu sadarbība darba procesā.

Būtisks skolotāja uzdevums ir skolēniem par to darbu nodrošināt atgriezenisko saikni. Galvenokārt ir runa par WebQuest kvalitāti un tikai pēc tam seko nepieciešamība vērtēt katra skolēna sasniegumus. Diferencētas atgriezeniskās saites sniegšanai palīdzēs jautājumi.

 1. Kāds ir izstrādātā darba sarežģītības līmenis?
  • Vai savākta un sakārtota ir dažādu informācijas avotu informācija?
  • Vai apkopota ir informācija no dažādiem informācijas avotiem?
  • Vai informācija ir savākta atbilstoši problēmai, lai to atrisinātu?
  • Vai no esošajām zināšanām ir radītas zināšanas jaunā kvalitātē?
 2. Cik neatkarīgi un patstāvīgi skolēni ir strādājuši?
  • Vai darba uzdevumu risināšanai izmantoti tikai piedāvātie materiāli?
  • Vai skolēni informācijas avotus meklējuši un informāciju apkopojuši patstāvīgi?
  • Cik daudz bijusi nepieciešama palīdzība?
 3. Vai izvirzītie uzdevumi atrisināti pilnībā?
  • Vai radītas viengabalainas, jaunas zināšanas? Vai tās nav fragmentāras?
  • Vai radušās problēmsituācijas atrisinātas, daļēji atrisinātas vai nav atrisinātas?
 4. Cik sarežģīts bija process, ko skolēniem vajadzēja organizēt?
  • Tas bija vienkāršs uzdevums, kuru varēja atrisināt dažos soļos?
  • Darba gaitā bija nepieciešams pieņemt lēmumus, par kuriem bija jāvienojas?
  • Vai skolēniem vienmēr bija skaidrs, kas ir jādara?
 5. Kāds ir WebQuest prezentācijas vērtējums?
  • Vai prezentācijai ir secīgs satura izklāsts?
  • Cik labi skolēniem ir izdevies rezultātus atspoguļot interneta vietnē?
  • Cik labs ir vizuālais noformējums (grafisko elementu izmantošana, pārskatāms vizuālo elementu izvietojums)?