Projekta norise

Informēšana

Skolotājs skaidro, ka projekta darbs skolēniem jāorganizē atstāvīgi saskaņā WebQuest aprakstu. Skolotājs skaidro katru darba aprakstā doto darba posmu. Skolēniem paskaidro, kā tiks organizēta darba uzdevumu apspriešana, kā skolēniem veikt pienākumu sadali grupās, plānot projekta izpildes laiku un izmantot elektroniskos resursus, veidot darba prezentāciju un kā notiks darbu vērtēšana. Skolotājs skolēniem paskaidro, ka sniegs padomu ikvienam, kuram tas būs nepieciešams.

Lai sekmētu skolēnu aktivitāti, jāizvēlas piemērotas mācību metodes un formas. Tām jānodrošina komunikāciju starp skolēniem, kur skolēni pārņem arī mācību procesa vadības un organizēšanas funkcijas un patstāvīgi, atbildīgi un aktīvi strādā ar uzdevumu. Noderīgas ir visas darba formas, taču vispiemērotākās ir darbs darbnīcās, pāru un grupu darbs, un patstāvīgais darbs. Parasti izmanto projektu metodi, kuras mērķis ir darba produkts, pie tam skolēni strādā mazās grupās. Var izmantot visas metodes, ja tās sekmē mērķa sasniegšanu un nav pretrunā ar WebQuest būtību. Dažādo darba formu un metožu izmantošana ir ne tikai pieļaujama, bet arī atbalstāma.

Skolotājam prasmīgi jāvada mācību procesa plānošanas un organizēšanas darbs. Svarīgi panākt, lai skolēni mācītos pēc iespējas kopsolī, un tiem būtu viens un tas pats mērķis, kaut arī atsevišķās grupas strādā ar pavisam dažādu ātrumu un to mērķi ir dažādi. Taču svarīgi, lai projekta noslēgumā visi nonāktu pie kopīga mērķa.