Projekta sagatavošana

Temata izvēle

Temata izvēle

Darba temata izvēli var ierosināt būt gan skolēni, gan skolotājs. Pieredze liecina, ka darbs ar informāciju skolēniem būs interesants, ja tiek noskaidroti sabiedrībai vai pašiem skolēniem aktuāli ar ikdienas vai praktisko dzīvi saistīti jautājumi.

Piemēram, WebQuest projektos dabaszinātnēs, visnoderīgākie ir ar vidi un sociālajām problēmām saistītie jautājumi, kā arī ar konkrētās zinātnes teoriju attīstības vēsturi un sasniegumiem mūsdienās saistītie jautājumi. Par tiem ir pieejams plašs un skolēnu auditorijai piemērots autentiskās informācijas klāsts, bet iegūtās zināšanas – aktuālas pašiem darba veicējiem.

Skolotājs projekta veikšanai izvēlas visnoderīgāko WebQuest veidu. Sīkāk analizēsim trīs projektu veidus.

 1. Skolēni apkopo un strukturē informāciju un konstruē zināšanu un pieredzes pasauli.
 2. Skolēni izmanto zināšanas, lai atrisinātu problēmu vai mīklu.
 3. Projekts, kas sniedzas ārpus klases ietvariem un mācības notiek „globāli”.
Informācijas apkopošanas un strukturēšanas, zināšanu un pieredzes bagātināšanas WebQuest projekti.

Skolēni vāc, analizē un strukturē informāciju. Tā no dažādiem informācijas avotiem tiek iekļauta skolēna paša konstruētajā „zināšanu un pieredzes pasaulē”. WebQuest projektos apzināti izvēlas kādus konkrētus zināšanu aspektus un vēro, kā notiek šo zināšanu apguve.

Pastāv ļoti daudz iespēju, lai formulētu interesantus un rosinošus WebQuest.

Projektu piemēri.

 1. Interneta attēlu galerijas veidošana, ko papildina autoru un skatītāju iesūtītie radošiem komentāriem. Citi tās var izmantot tās viedokļu apmaiņai un analīzei, piemēram, www.ih.k12.oh.us/ps/peace.
 2. Tēmas pārskata (par tuksnešiem, par tautu kultūru, par novadiem) prezentēšana.
 3. Akcentētas dzīves situācijas, kurās autori pauž savu viedokli (hobiju apraksti).
Problēmu risināšanas WebQuest projekti.

Problēmu risināšanai nepieciešama daudz un dažāda informācija. Pie tam vispirms tiek atsauktas atmiņā visas zināšanas, kas varētu noderēt problēmas risināšanai, un tad, līdzīgi kā puzlī, tiek meklēts ikviens problēmsituācijas atrisināšanai noderīgs gabaliņš. Skolēni informācija salīdzina un analizē. Tādējādi konkrētas problēmas atrisināšanai par jaunu zināšanu apguvi nozīmīgāka saistību atrašana starp dažādām zināšanām, to novērtēšana un izmantošana. Problēmu risināšanas WebQuest projekti ir sarežģītāki, taču arī saistošāki par informācijas apkopošanas un strukturēšanas projektiem.

Projektu piemēri.

 1. Dažādu jomu speciālisti noskaidro ķīmiskās avārijas seku novēršanas iespējas un sniedz priekšlikumus šādu avāriju rašanās novēršanai nākotnē. Jāpārvar šķēršļi, lai tiktu ievērotas katras jomas pārstāvju dažkārt pat ļoti atšķirīgās intereses. Tas ļauj saprast, ka ļoti bieži nav vienkāršu un ātru problēmas risinājumu.
 2. Dzīve viduslaikos. Tiek pētīta viduslaiku kultūra, izmantojot visdažādākos informācijas avotus. Tie ir konstruēšanas un mākslas projekti (būvēt pili, bruņinieka vairogu un zobenu, viduslaikiem raksturīgu gleznojumu, būvēt katapultu), dramatiskie projekti (viena diena dzimtļaužu dzīvē, skicēs un video izskaidrot viduslaiku tērpu, dzīvē vai video attēlot viduslaiku sportu, bērnu spēles utt.). Projektos var akcentēt arī galarezultāta māksliniecisko un dramaturģisko vērtību. Projektā nav obligāti jādominē kognitīvajiem mērķiem.
 3. Dzimtas koka pētniecība.
WebQuest projekts kā komunikācijas līdzeklis.

Internets nav tikai datu krātuve. Tas palīdz nodibināt un uzturēt kontaktus starp cilvēkiem, vienot cilvēkus, izzināt viņu viedokļus un iepazīt citas kultūras. Internets ir interaktīvs medijs. Skolēni sekmīgi projektu var īstenot atrodoties pat attālās pasaules vietās. Šādu zināšanu apgūšanas veidu sauc arī par „globālo mācīšanos”. Taču interneta projekti gandrīz netiek īstenoti, kaut arī tam ir labs didaktiskais pamats. Iespējams, pat sadarbību internetā nozīmīgāka tiek uzskatīta skolēnu sadarbība klasē, kā arī sarežģītāka, laika un darbietilpīgāka ir šādu projektu plānošana. Taču projektos veiksmīgi var iekļaut atsevišķus interaktīvus elementus, kas nodrošina saziņu un informācijas apmaiņu starp cilvēkiem.

 1. Intervijas ar ekspertiem, kas saņemtas pa e-pastu. Svarīgi, lai intervijas jautājumi būtu pārdomāti un eksperts vēlētos piedalīties šādā projektā. Iespējams veidot arī reālus kontaktus bez interneta starpniecības.
 2. Projektā tieši piedalās iesaistītās personas, piem., dzimtas koka projektā vecāki un radinieki.
 3. Iespējams veikt mazas aptaujas vienaudžu vidū, piem., par televīzijas skatīšanos.

Projektu piemēri.

 1. Dzīves apstākļi dažādos Latvijas novados. Lielpilsētā un laukos – brīvais laiks, vispārīgie dzīves apstākļi, dzīves standarts, informācija par novadu.
 2. Ārstniecības augi pasaulē. Izzina citu reģionu, to augu valsti, dzīvi, izmantošanu, www.kidlink.org/KIDPROJ/Plants
 3. Vējš un laika apstākļi. Iespējams apmainīties ar informāciju par laika apstākļiem dažādās valstīs.