Ievads

Mūsdienu sabiedrību raksturo ļoti strauja informācijas tehnoloģiju attīstība. Lielā mērā pateicoties internetam, pēdējos gadu desmitos ārkārtīgi pieaudzis ir pieejamās informācijas daudzums. Interneta informācijas vide ir operatīva, globāla, plaša, lēta un daudzveidīga.

Interneta izmantošana mācību procesā ir izaicinājums klasiskajām mācību me­to­dēm. Internets kā informācijas avots būtu jāizmanto arī mācību darbā skolā, jo tas attīsta mūsu sabiedrības ikvienam pilsonim nepieciešamās mediju kompetences. Nozīmīga ir arī interneta piedāvātā iespēja strādāt ar autentisku un aktuālu informāciju nevis pedagoģiski pareizi adaptētiem un dažkārt aktualitāti zaudējušiem mācību grāmatu tekstiem. To var salīdzināt ar logu uz „ārpasauli”.

Taču interneta informācija bieži ir haotiska, nepārskatāma un nav pietiekoši kva­litatīva, bet dažkārt pat neētiska un destruktīva. Tāpēc internetu nevar izmantot kā strukturētu mācību vidi. Interneta informācijas izmantošana automātiski nepadara mācību procesu kvalitatīvāku un labāku.

J. Hariss rosina novērtēt digitālo resursu noderīgumu izglītības mērķiem un izmantot tos,

  • ja tiek apgūtas prasmes, ko līdz šim nebija iespējams apgūt,
  • ja plānoto var paveikt labāk kā līdz šim.

Lai interneta vidi sekmīgi izmantotu mācību stundās, izglītības tehnoloģiju profesors B. Dodžs un T. Marčs (1995.-1997.) izstrādāja mācību modeli, ko nosauca par WebQuest. Tas ir vispārīgs paraugs – norādes par skolēnu projektu darba sagatavošanu— un norisi. Izmantojot skolotāja izveidotu WebQuest projekta darba aprakstu, skolēni mācību stundu laikā:

  • iepazītas ar projekta aprakstā dotajiem darba uzdevumiem, tos konkretizē,
  • aktualizē un sistematizē zināšanas, plāno veicamos darbus un sadala pienākumus,
  • strādā ar darba aprakstā norādītajiem informācijas avotiem, tai skaitā interneta informāciju: to sameklē, klasificē, analizē un apkopo prezentācijas veidā,
  • veikumu prezentē klasē.

Skolotāja izstrādātais darba apraksts palīdz skolēniem veikt projekta darbu – tajā norāda, kā rīkoties un kādu informāciju izmantot projekta izpildes gaitā. Projekta izpildei seko skolotājs un sniedz palīdzību, kad tas nepieciešams.

WebQuest mācību modelis piedāvā izmantot problēmisko mācīšanos. Mācību modeļa autori norāda, ka šādi mācības iespējams padarīt patstāvīgas, aizraujošas, radošas un atbilstošas katra vēlmēm. Skolēni strādā darba grupās. Uz skolēnu sadarbību balstītais mācību modelis labi iekļaujas ierastajā mācību procesā skolā, tāpēc to var uzskatīt par interneta informācijas izmantošanas pamatmodeli. Līdztekus mācību satura apguvei, tas attīsta mūsdienu sabiedrībā tik noderīgās skolēnu mediju kompetences, sekmē multimediju lietošanas kultūras apgūšanu.

WebQest mācību modeli jau vairāk kā 10 gadus visā pasaulē sekmīgi izmanto praktiski visos mācību priekšmetos un visās izglītības pakāpēs, sākot ar pamatizglītību un beidzot ar augstskolu, kā arī visa veida izglītības iestādēs, t.sk., arodskolās, interešu izglītības iestādēs un pieaugušo izglītībā. ASV 14 000 skolu apvienojušās WebQuest skolu tīklā, bet internetā publicēti miljoniem šim modelim veltītu dokumentu un desmitiem tūkstošu WebQuest darba aprakstu. WebQuest atbilst priekšstatiem par mūsdienīgu, atvērtu mācību procesu skolā. Taču WebQuest mācību modeļa esamība vēl nenozīmē plašu tā pielietojumu. Lai mācību modeli varētu sekmīgi izmantot, aicinām to apgūt.