6. OBJEKTU ATLASE UN NOFORMĒŠANA

6.1. Objektu atlase

Atlasei ar peli lieto atlases rīku (Select Tool), ko ieslēdz ar pogu , ar S taustiņu vai ar atstarpes taustiņu. Pēdējais paņēmiens īpaši noder, lai ātri ieslēgtu un atslēgtu atlases režīmu, strādājot ar kādu citu rīku.

5.1.1.Atsevišķu objektu atlase ar peles klikšķi

Lai atlasītu vienu objektu:

 • ieslēdz atlases rīku (S);
 • novieto rādītāju uz vēlamā objekta (rādītājs iegūst rokas formu);
 • izpilda peles klikšķi.

Ja objektu pārklāj citi objekti, pietur Alt taustiņu un atkārto peles klikšķi, līdz atlasīts vajadzīgais (tas parasti ir redzams pēc parādītās robežkastes formas):


Pieturot Shift taustiņu un veicot peles klikšķi, jau atlasītajiem objektiem var pievienot citus vai arī pa vienam izslēgt objektus no atlases.

5.1.2.Vairāku objektu atlase ar peles žestu

Lai ar vienu darbību atlasītu vairākus objektus, ir pieejami divi paņēmieni:

 • apvilkšana;
 • iezīmēšana ar līniju.

Lai atlasītu objektus ar apvilkšanu:

 • ieslēdz atlases rīku (S);
 • iedomājas taisnstūri, kas iekļautu visus atlasāmos objektus;
 • novieto rādītāju brīvā vietā vienā no iedomātā taisnstūra stūriem;
 • piespiež peles pogu un velk pa diagonāli – atlasāmo laukumu iezīmē rāmītis;
 • kad apvilkti visi atlasāmie objekti, peles pogu atlaiž.

Lai sāktu apvilkšanu, kad rādītājs atrodas virs objekta, darbības laikā jāpietur Shift taustiņš.

Ja apvilkts kāds lieks objekts, pēc tam to var izņemt no atlases, pieturot Shift taustiņu un veicot peles klikšķi.

Dažkārt vajadzīgie objekti izvietoti tā, ka tos grūti apvilkt. Tad noder otrs atlases paņēmiens – objektu iezīmēšana, pieskaroties tiem ar vilciena līniju.

Lai atlasītu objektus, iezīmējot tos ar līniju:

 • ieslēdz atlases rīku (S);
 • nospiež un tur Alt taustiņu;
 • nospiež un tur peles pogu;
 • ar rādītāju pieskaras katram atlasāmajam objektam – rādītāja ceļu iezīmē sarkana līnija;
 • kad atlase pabeigta, atlaiž peles pogu un Alt taustiņu.

5.1.3.Darbs ar atlases palīgrīkiem

Atlasei ar tastatūru izmanto taustiņu Tab, kas pēc kārtas pa vienam atlasa katru objektu vai grupu aktīvajā slānī. Lai atgrieztos pie iepriekšējā atlasītā objekta, jānospiež Shift+Tab.

Vispārīgām atlases darbībām lieto pogas atlases rīka vadības joslā:

 • Select all (Ctrl+A) – atlasa visus objektus aktīvajā slānī;
 • Select all in all layers (Ctrl+Alt+A) – atlasa visus objektus visos redzamos un rediģējamos slāņos;
1M8bL_05_10_01
 • Deselect – atceļ atlasi.

Izsaukuma zīme (Shift+1) invertē atlasi – tas ir, atlasa tikai tos objektus, kas pašlaik nav atlasīti. Pēdējās četras komandas pieejamas arī izvēlnē Edit.