Adobe Photoshop CS5

Rastrgrafikas lietotne

5. ATTĒLA APSTRĀDE

5.3. Zīmēšanas rīki

Zīmēšanas rīkus var izmantot divu tipu objektu veidošanai. To, kura tipa objekts tiks izveidots, nosaka ar zīmēšanas rīka parametra joslas pogām:

 • 1 (Paths) – ceļu (path) veidošanai, ko, piemēram, var izmantot teksta izvietojuma līnijas norādīšanai;
 • 02 (Shape layers) – līniju un figūru (shape) zīmēšanai.

To, vai katra uzzīmētā līnija vai figūra tiks uzzīmēta vienā vai vairākos slāņos, nosaka parametru joslas izvēlētais zīmēšanas režīms:

 • katrs savā slānī (pēc noklusējuma) – 03 (Create new shape layer). Zīmēšanas laikā peles rādītāja forma ir 04;
 • pievienojot izvēlētajam slānim – 05 (Add to shape area (+)). Zīmēšanas laikā peles rādītāja forma ir 06;
 • izņemot no izvēlētā slāņa – 07 (Substract from shape area (-)). Zīmēšanas laikā peles rādītāja forma ir 08;
 • izveidot formu no vairāku objektu kopīgās (pārklājošās) daļas – 09 (Intersect shape areas). Zīmēšanas laikā peles rādītāja forma ir 10;
 • izveidot formu no vairāku objektu nepārklājošās daļas – 11 (Exclude overlapping shape areas). Zīmēšanas laikā peles rādītāja forma ir 12;

4.3.1. Zīmētā objekta formatēšana

Zīmēta objekta formatējumu ērtāk ir noteikt pirms tā zīmēšanas. To var veikt zīmēšanas rīka parametru joslā. Kā piemērs apskatīta līnijas rīka parametru josla:

1

 • tekstlodziņā Weight ievada līnijas biezumu un mērvienību, piemēram pikseļos:

02

 • sarakstā Style izvēlas līnijas vai formas aizpildījuma veidu:

03

 • ar pogu 04, uz kuras redzama pēdējā izvēlētā krāsa, izvēlas slāņa krāsu:

05

 • ja ir piespiesta poga 06, tad izvēlētais stils tiks pielietots tikai šī slāņa līnijām.

Ja ir izvēlēta kāda no saraksta Style iespējām, slāņa panelī Layer atbilstoši var būt redzami vairāki efekti, piemēram:

07

Katru no efektiem var paslēpt un iegūt atšķirīgu objekta pildījumu, piemēram, atcelt pildījuma efektu Bevel and Emboss:

08

4.3.2. Taisnas līnijas zīmēšana

Photoshop piedāvā vairākus līniju veidošanas rīkus.

Līnijas zīmēšanas rīku var izvēlēties:

 • rīkjoslā:

1 02

 • ja ir izvēlēts kāds no zīmēšanas rīkiem, rīka parametru joslā:

03

Lai izveidotu taisnu līniju:

 • izvēlas taisnas līnijas veidošanas rīku 04 (Line Tool);
 • izvēlas zīmēšanas režīmu;
 • rīka parametru joslā izvēlas līnijas parametrus, piemēram:

05

 • izvēlas līnijas sākumpunktu;
 • ar piespiestu peles kreiso pogu pārvieto peli izvēlētajā virzienā;
 • kad ir iegūta vajadzīgais līnijas garums, peles pogu atlaiž:

06

4.3.3. Taisnstūra, elipses, daudzstūra un brīvas formas figūras zīmēšana

Nepieciešamo zīmēšanas rīku var izvēlēties:

 • rīkjoslā:

1

02 

 • ja ir izvēlēts kāds no zīmēšanas rīkiem, rīka parametru joslā:

03

Regulāras formas figūru zīmēšana

Lai izveidotu taisnstūri:

 • izvēlas taisnstūra veidošanas rīku 04 (Rectangle Tool);
 • izvēlas zīmēšanas režīmu;
 • rīka parametru joslā izvēlas aizpildījuma parametrus, piemēram:

05

 • izvēlas figūras sākumpunktu;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto peli izvēlētajā virzienā;
 • kad ir iegūta vajadzīgā figūras forma, atlaiž peles kreiso pogu:

06

Līdzīgā veidā zīmē arī taisnstūri ar noapaļotiem stūriem un ovālu:

07

Pirms regulāra daudzstūra zīmēšanas rīka parametru joslas tekstlodziņā Sides jāizvēlas stūru skaits, piemēram:

08

Var izmantot arī citas formas zīmēšanas rīku 35 (Custom Shape Tool). Pēc tā izvēles rīka parametru joslā ir pieejams formas izvēles saraksts Shape:

10

Piemēri:

11

Brīvas formas figūru zīmēšana

Lai uzzīmētu brīvas formas figūru:

 • izvēlas brīvas formas veidošanas rīku 12 (Freeform Pen Tool);
 • izvēlas zīmēšanas režīmu;
 • rīka parametru joslā izvēlas aizpildījuma parametrus, piemēram:

13

 • izvēlas figūras sākumpunktu;
 • ar piespiestu peles kreiso pogu pārvieto peli, veidojot līniju;
 • kad ir iegūta vajadzīgā figūras forma, peles pogu atlaiž:

14

Lai uzzīmētu figūru no taisnām līnijām:

 • izvēlas brīvas formas figūras veidošanas rīku 15 (Pen Tool);
 • izpilda klikšķi figūras sākumpunktā;
 • pārvieto peli uz nākamo punktu un izpilda klikšķi;

16

 • pārvieto peli uz nākamo punktu un izpilda klikšķi;

17

 • darbības atkārto, līdz iegūta vajadzīgā figūras forma, piemēram:

18

Lai uzzīmētu figūru no liektām līnijām:

 • izvēlas brīvas formas figūras veidošanas rīku 15 (Pen Tool);
 • izpilda klikšķi figūras sākumpunktā;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvietojas vēlamajā virzienā. Taisna līnija no sākumpunkta (kvadrātiņš) tiek novilkta gan peles pārvietošanās virzienā, gan pretēji tam:
 • kad uzzīmēta vajadzīgā garuma līnija, atlaiž peles pogu:

19

 • turot piespiestu peles pogu, pārvieto peli uz nākamo punktu:

20

 • atlaiž peles kreiso pogu un izveidojas figūra:

21

 • darbības atkārto, līdz iegūta vajadzīgā figūras forma, piemēram:

22

Tā kā, zīmējot neregulāras formas figūras, reti kad izdodas uzreiz iegūt vēlamo formu, figūras formas korekcijai var izmantot vairākus rīkus:

23

Lai pievienotu kādu līnijas punktu:

 • izvēlas rīku 24 (Add Anchor Point Tool);
 • uz figūras kontūrlīnijas izvēlētajā vietā izpilda klikšķi. Parādās jauns punkts un palīglīnija:

25

 • turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvelk punktu izvēlētajā vietā:

26

 • atlaiž peles kreiso pogu. Figūra atbilstoši maina savu formu:

27

 • ja nepieciešams, izmantojot palīglīnijas galapunktus, maina figūras kontūrlīnijas izliekumu:

28

Lai dzēstu kādu līnijas punktu:

 • izvēlas rīku 29 (Delete Anchor Point Tool);
 • uz figūras kontūrlīnijas izpilda klikšķi. Kļūst redzami punkti:

30

 • izpilda klikšķi uz nevajadzīgā punkta. Punkts pazūd, un ar līniju tiek savienoti izmestajam punktam blakus esošie punkti:

31

 • ja nepieciešams, izmantojot palīglīnijas galapunktus, maina figūras kontūrlīnijas izliekumu.

Lai pārveidotu kādu līnijas punktu:

 • izvēlas rīku 32 (Convert Point Tool);
 • uz figūras kontūrlīnijas izpilda klikšķi. Kļūst redzami punkti:

33

 • veic nepieciešamo punktu pārvietošanu un līnijas formas maiņu, piemēram:

34

4.3.4. Zīmētā objekta rediģēšana

Zīmēta objekta rediģēšanai var izmantot režīmu Free Transform Path, kurā var pāriet vairākos veidos, piemēram:

 • ar komandu Edit / Free Transform Path;
 • ar konteksta komandu Free Transform Path;
 • ja ir izvēlēts pārvietošanas rīks 1, tā vadības panelī ir atzīmēta izvēles rūtiņa 2 un ar atlasīto apgabalu tiek uzsākta kāda darbība, kas nav pārvietošana.

Darbam šajā režīmā paredzētas trīs pogas, kas atrodas paneļa labajā malā:

 • 03 – pārslēgties no rediģēšanas režīma uz parasto un otrādi. Strādājot parastajā režīmā, visas trīs pogas vadības panelī saglabājas;
 • 17 – atcelt rediģēšanas režīmā veiktās izmaiņas;
 • 18 – apstiprināt rediģēšanas režīmā veiktās izmaiņas.

Ja rediģēšanas laikā tiek izvēlēts kāds no rīkjoslas rīkiem, darbs rediģēšanas režīmā tiek pārtraukts un uz ekrāna izvadīts vaicājuma logs par iziešanu no režīma un izdarīto izmaiņu saglabāšanu:

04

Pēc režīma aktivizēšanas:

 • mainās vadības paneļa saturs:

05

 • mainās konteksta izvēlnes saturs:

06

 • ir pieejamas tikai dažas izvēlņu joslas komandas.

Pēc režīma izvēles apkārt atlases apgabalam ir redzams taisnstūrveida rediģēšanas rāmis, piemēram:

7

Rediģēšanas režīmā ar objektu, izmantojot aptverošo līniju, var veikt šādas darbības:

 • mainīt izmēru;
 • pagriezt;
 • sašķiebt;
 • transformēt.

Izmēru maiņa

Objektu palielināt vai samazināt (izstiept vai saspiest) var vairākos veidos, piemēram:

 • izmantojot kādu no rediģēšanas rāmja kvadrātiņiem 19, piemēram:

08

 • vadības paneļa lodziņos W: (platums) vai H: (augstums), vērtības norādot procentos no sākotnējā lieluma, piemēram, palielinot platumu divas reizes:

09

Palielināšana notiek attiecībā pret centrālo punktu.

Ja ir piespiesta poga 20, tad abi lielumi mainās vienlaicīgi, piemēram:

10

Objekta pagriešana

Objekta pagriešanu var veikt vairākos veidos:

 • izmantojot vadības paneļa leņķa maiņas lodziņu un vērtību norādot grādos, piemēram:

11

Pagriešana notiek ap centra punktu. Ar pozitīvām leņķa vērtībām pagriešana notiek pulksteņa rādītāja virzienā;

 • ārpus objektu aptverošā rāmja, kad peles rādītāja forma ir 12, turot piespiestu peles kreiso pogu;
 • izmantojot konteksta izvēlnes pagriešanas komandas:

13

Objekta sašķiebšana

Objekta sašķiebšanai izmanto vadības paneļa lodziņus H: (horizontāli) un / vai V: (vertikāli), vērtības norādot grādos, piemēram:

14

Objekta transformēšana

Objekta transformēšanai izmanto konteksta izvēlnes komandu Warp:

 • uz atlasītā laukuma tiek izvietots tīkls, piemēram:

15

 • formu maina, pārvietojot tīkla līniju galos esošos punktus, piemēram:

16