6. OBJEKTU ATLASE UN NOFORMĒŠANA

6.1. Objektu atlase

Atkarībā no veicamajām darbībām, objektu skaita un to novietojuma dokumentā, atlasei var lietot dažādas metodes, piemēram, rīkjoslas rīkus, Layers paneli, izvēlnes Select komandas.

5.1.1. Atlases rīku lietošana

No rīkjoslā pieejamajiem atlases rīkiem šajā materiālā aplūkoti 1 (Selection Tool), 02 (Direct Selection Tool), 03 (Magic Wand Tool), 04 (Lasso Tool).

Lai atlasītu vienu atsevišķu objektu:

 • izvēlas rīku 05 (Selection Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 06;
 • novieto peles rādītāju uz objekta (tas vēlreiz maina izskatu uz 07), bet objekta kontūrlīnija izgaismojas zilā krāsā:

08

 • izpilda klikšķi.

Ja objekts ir bez pildījuma, klikšķis jāizpilda tieši uz kontūrlīnijas.

Atlasītais objekts dokumentā var izskatīties dažādi – ja View izvēlnē lietota komanda Show Bounding Box, atlasīto objektu iekļauj taisnstūrveida rāmītis, ko var lietot, piemēram, objekta izmēra maiņai vai pagriešanai ar peli. Savukārt ja View izvēlnē lietota komanda Hide Bounding Box, tad objektu iekļaujošais rāmītis nav redzams, bet izgaismoti tiek tikai objektu veidojošie punkti jeb enkurpunkti (anchor):

09

Vairāku objektu atlasei tos var apvilkt ar peli (piespiesta peles kreisā poga) vai pēc kārtas atlasīt, turot piespiestu taustiņu 10.

Atlasot vairākus objektus ar peli, tos nav nepieciešams apvilkt pilnībā, bet pietiek, ja ar peli vilktais rāmītis pieskaras kādai no objekta līnijām, piemēram:

11

Lai atlasītu visus dokumentā esošos objektus ar vienādu pildījumu, kontūrlīnijas vai caurspīdīguma parametriem, lieto rīku 12 (Magic Wand Tool).

Tā, piemēram, ja vēlas atlasīt dokumentā visus objektus ar dzeltenu pildījuma krāsu:

 • izvēlas rīku 13 (Magic Wand Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 14;
 • izpilda klikšķi uz viena no objektiem, kam ir šāda pildījuma krāsa. Automātiski tiek atlasīti arī visi pārējie objekti ar dzeltenu pildījumu:

15

Ja zīmējumā būtu arī, piemēram, vairāki objekti ar sarkanu pildījuma krāsu, pēc dzelteno atlases, turot piespiestu taustiņu 16 un izpildot klikšķi uz kāda sarkanā, arī tie visi tiktu atlasīti:

17

Lai rīks 18 (Magic Wand Tool) bez objektiem ar vienādu pildījumu atlasītu arī objektus ar citām vienādām īpašībām:

 • izpilda dubultklikšķi uz rīka 19 (Magic Wand Tool) vai lieto komandu Window / Magic Wand;
 • atver paneļa Magic Wand izvēlni, piespiežot pogu 20 paneļa augšējā labajā stūrī;
 • nosaka, kādu parametru iestatījumus parādīt panelī:
21
 • izvēlētajās parametru grupās nosaka, pēc kādiem vēl parametriem rīkam veikt vienādo objektu atlasi, piemēram, kontūrlīnijas krāsas (Stroke Color) un caurspīdīguma pakāpes (Opacity). Lodziņos Tolerance var precizēt pielaidi, ar kādu vienādie objekti atlasāmi, taču tas šajā materiālā tuvāk netiek aplūkots:

22

Rīku 23 (Direct Selection Tool) lieto, lai atlasītu atsevišķus kādu objektu veidojošos enkurpunktus vai līniju segmentus.

Lai atlasītu vienu atsevišķu enkurpunktu vai līniju segmentu:

 • izvēlas rīku 24 (Direct Selection Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 25;
 • tuvina peles rādītāju objektam. Ja peles rādītājs vēlreiz maina izskatu uz 26, rīks ir gatavs enkurpunkta atlasei, bet, ja uz 27 – līnijas segmenta atlasei, piemēram:

28

 • izpilda klikšķi.

Atsevišķa enkurpunkta vai līnijas segmenta atlasi lieto, lai, piemēram, to pārvietotu, tādējādi mainot figūras formu (peles rādītājs vēlreiz maina izskatu uz 38):

29

Arī ar rīku 30 (Direct Selection Tool) vairāku enkurpunktu vai līniju segmentu atlasei tos var apvilkt ar peli (piespiesta peles kreisā poga) vai pēc kārtas atlasīt, turot piespiestu taustiņu 31.

Objektu, to enkurpunktu vai līniju segmentu atlasei var lietot arī 33 (Lasso Tool) rīku.

Ja vēlas vienlaikus atlasīt dokumentā trīs dažādu objektu vairākus enkurpunktus vai līniju segmentus, kas neatrodas cits citam blakus, piemēram, lai tos kopā pārvietotu:

 • izvēlas rīku 33 (Lasso Tool). Peles rādītājs maina izskatu uz 34;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk ap atlasāmajiem enkurpunktiem un līniju segmentiem. Neatlasītie enkurpunkti tiek attēloti ar ziliem kvadrātiņiem ar baltu pildījumu, bet atlasītie – ar ziliem aizpildītiem kvadrātiņiem:

35

Ja uzreiz pēc atlases izvēlas rīku 36 (Direct Selection Tool) un, turot piespiestu peles kreiso pogu, pārvieto kādu no atlasītajiem enkurpunktiem vai līniju segmentiem, vienlaikus pārvietojas visi atlasītie:

37

5.1.2. Slāņu paneļa lietošana objektu atlasē

Paneli Layers ērti lietot objektu atlasei īpaši tad, ja objekti pārklāj cits citu un to atlase ar peli ir apgrūtināta. Paneli atver, piespiežot pogu 1 (Layers) paneļu joslā vai ar komandu Window / Layers.

Ja, atverot paneli, slānī (Layer 1) uzzīmēto objektu saraksts nav redzams, to atver, piespiežot pogu 02:

03


Lai objektus atlasītu, panelī Layers pietiek saprast divu ikonu nozīmi – izpildot klikšķi uz ikonas 04, atbilstošā figūra dokumentā tiek paslēpta, bet, izpildot klikšķi uz ikonas 05, figūra tiek atlasīta:

10

Vairāku objektu vienlaicīgu atlasi veic, turot piespiestu taustiņu 7 vai 08.

Atsevišķu figūru paslēpšana var noderēt, ja tās daļēji vai pilnībā nosedz kādu citu figūru un grūti novērtēt, vai nosegtā figūra tiek noformēta, kā paredzēts.

Piemērā zvaigzne, daudzstūris un elipse ir paslēpta, bet vienlaikus atlasīts kvadrāts un taisnstūris:

09


5.1.3. Komandu lietošana objektu atlasē

Dažādas komandas objektu atlasei pieejamas arī izvēlnē Select:

1

Komandu Next Object Above un Next Object Below nozīme būs labāk saprotama pēc zīmēto objektu secības maiņas apguves (sk. 6.8), taču viens piemērs dots nākamajos attēlos.

Ja zīmējumā ir atlasīta zilā elipse, lietojot komandu Select / Next Object Above, tiek atlasīts nākamais virs elipses esošais objekts – violēts riņķis:

02

Izvēlnes Select apakšizvēlnēs Same un Object pieejamas komandas atbilstoši objektu ar vienādām īpašībām atlasei, piemēram, ar vienādu pildījuma krāsu (Fill Color), kontūrlīnijas biezumu (Stroke Weight) u.tml., kā arī līdzīga tipa objektu, piemēram, ar otu zīmētu (Brush Strokes) vai teksta objektu (Text Objects) u.tml. atlasei:

03 4

Ja zīmējumā ir objekti, kuri zīmējuma veidošanas laikā varētu būt jāatlasa vairākkārt, šo objektu atlasi lietderīgi saglabāt:
 • atlasa vajadzīgos objektus, piemēram, elipsi, riņķi un daudzstūri:

05

 • lieto komandu Select / Save Selection...;
 • dialoglodziņa Save Selection lodziņā Name ievada objektu atlases nosaukumu, piemēram, Mana atlase:

06

 • piespiež pogu 07 vai taustiņu 08.

Izvēlne Select tiek papildināta ar jaunu komandu Mana atlase, kas lietojama jebkurā brīdī zīmējuma veidošanas laikā:

09

Ja zīmējuma veidošanas laikā kāds no atlasē saglabātajiem objektiem (piemēram, riņķis) dzēsts, tad, lietojot šo komandu, tiek atlasīti atlikušie objekti, piemēram:

10