3. ADOBE ILLUSTRATOR CS5 VIDE

3.2. Illustrator darba vide

Atvēršanas laikā uz ekrāna tiek izvadīts logs, kurā redzama informācija par programmu un tās ielādes gaitu, piemēram:

01

Illustrator CS5 darba vide (logs) parasti izskatās šādi (attēlā parādīts loga izskats ar vienlaikus atvērtiem četriem zīmējumiem):

02

2.2.1. Lietotnes josla

Loga virsrakstjoslā atrodas lietotnes josla, kas nodrošina ātru piekļuvi dažādiem iestatījumiem:

1

 • 02 (Go to Bridge) – lietotnes Adobe Bridge atvēršana, ko var izmantot zīmējumu organizēšanai (tuvāk šajā materiālā netiks aplūkota);
 • 03 (Arrange Documents) – ja ir atvērti vairāki dokumenti, sarakstā var izvēlēties veidu, kā dokumenti būs izvietoti dokumentu logā (sk. 3.4):

04

 • 05 – izvēlēties darba vidi, kas nodrošina paredzētajam uzdevumam piemērotāko paneļu klāstu:

06

  • Automation– darba automatizācijai;
  • Essentials– svarīgākos (pirmās nepieciešamības);
  • Like FreeHand– atbilstošus FreeHand lietotnei;
  • Like InDesign– atbilstošus InDesign lietotnei;
  • Like Photoshop– atbilstošus Photoshop lietotnei;
  • Painting– zīmēšanai;
  • Printing and Proofing– drukāšanai un korektūrai;
  • Typography– tipogrāfijai;
  • Web– tīmeklim;

07 Katrai darba videi ir ne tikai atšķirīgi paneļi, bet atšķiras arī to attēlošanas veids (sk. 2.2.4).

 • 08 – izmantot palīdzības sistēmu, ievadot meklējamo jēdzienu lodziņā un piespiežot taustiņu 09.

Atkarībā no lietotnes loga platuma (arī ekrāna izšķirtspējas) lietotnes joslā var tikt izvietota arī izvēlņu josla:

10

2.2.2. Izvēlņu josla

Zemāk dotajā tabulā uzskaitītas izvēlņu joslas izvēlnes un īss tajās esošo komandu apraksts:

1

Izvēlnes nosaukums

Komandu īss apraksts

File

Darbs ar zīmējumu datnēm – atvēršana, saglabāšana, aizvēršana, drukāšana u.tml.

Edit

Objektu rediģēšana – dublēšana, dzēšana, meklēšana, krāsu rediģēšana u.tml.

Object

Darbs ar objektiem – pārvietošana, pagriešana, grupēšana, paslēpšana u.tml.

Type

Darbs ar tekstu – fonta, izmēra, stila, novietojuma u.c. parametru noteikšana

Select

Objektu atlase

Effect

Efektu pievienošana

View

Zīmējuma apskates režīmu pārslēgšana, vadlotņu un režģa parametru iestatīšana u.tml.

Window

Darbs ar logiem, paneļiem, simbolu bibliotēkām u.tml.

Help

Darbs ar lietotnes palīdzības sistēmu

2 Izvēlnēs esošo komandu lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, datņu atvēršanas vai saglabāšanas, objektu veidošanas vai rediģēšanas, teksta ievadīšanas vai noformēšanas aprakstā.

2.2.3. Rīkjosla un vadības panelis

Rīkjosla nodrošina piekļuvi atlases, dzēšanas, zīmēšanas un citiem rīkiem. Atbilstoši izvēlētajam rīkam vai veicamajai darbībai mainās arī vadības paneļa saturs.

Tā, piemēram, jaunā dokumentā, kad nav uzzīmēts neviens objekts, vadības panelis parasti izskatās šādi:

1

Izvēloties teksta ievades rīku 02 (Type Tool), vadības panelis tiek papildināts ar grupām Character un Paragraph:

03

Izpildot klikšķi ar izvēlēto teksta ievades rīku 04 (Type Tool) dokumentā, vēlreiz mainās ne tikai vadības paneļa saturs, bet arī nosaukums:

05

Vadības paneļa saturs var mainīties arī atkarībā no lietotnes loga platuma (arī ekrāna izšķirtspējas). Samazinoties loga platumam, visa grupa vai daļa tās elementu var tikt aizstāta ar grupas nosaukumu, piemēram:

06

Lai piekļūtu grupas elementiem, izpilda klikšķi uz atbilstošās grupas nosaukuma, piemēram, Character:

07

Kad nepieciešamās izmaiņas grupas elementos veiktas, grupas sarakstu (logu) aizver kādā no veidiem, piemēram:

 • piespiežot taustiņu 08;
 • piespiežot taustiņu 09;
 • izpildot klikšķi jebkurā vietā ārpus grupas saraksta (loga), piemēram, dokumentu logā, uz kāda no rīkiem vai paneļiem.

Vadības paneļa satura pielāgošanu var veikt, izpildot klikšķi uz pogas 10, kas atrodas vadības paneļa labajā malā:

11

Tiek atvērts saraksts, kurā var noteikt vadības paneļa novietojumu lietotnes logā, kā arī pievienot/noņemt vadības panelī atsevišķas elementu grupas:

12

Rīkjoslas rādīšanu vai atcelšanu izvēlas ar komandu Window / Tools, bet vadības paneļa – ar komandu Window / Control.

Rīkjoslas pogas vertikāli var būt izvietotas vienā stabiņā vai divos. Šo izvietojumu maina, izpildot klikšķi uz pogas 13 vai 14 rīkjoslas augšējā malā:

15

Rīkjoslas augšējo malu var izmantot arī, lai rīkjoslu pārvietotu dokumentu logā:

 • novieto peles rādītāju uz rīkjoslas augšējās tumšās malas;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, rīkjoslu pārvieto izvēlētajā vietā:

16 17

Ja rīkjosla neatrodas tieši pie dokumentu loga kreisās vai labās malas, tai ir redzama arī rīkjoslas aizvēršanas poga 18.

Līdzīgi rīkjoslu var novietot atpakaļ pie dokumentu loga malas:

 • novieto peles rādītāju uz rīkjoslas augšējās tumšās malas;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, rīkjoslu pārvieto uz dokumentu loga malu;
 • kad pie dokumentu loga malas izgaismojas zila līnija, peles pogu atlaiž:

19 20

Rīkjoslas pogas, kuru labajā apakšējā stūrī ir melns trijstūris, satur vairākus citus rīkus. Tā, piemēram, četrstūru zīmēšanas rīks 21 (Rectangle Tool) satur rīkus noapaļotu četrstūru, elipšu, daudzstūru u.c. figūru zīmēšanai.

Lai lietotu uz pogas attēloto rīku, uz pogas izpilda peles kreisās pogas klikšķi. Pēc rīka izvēles atbilstoši var mainīties peles rādītāja forma.

Lai piekļūtu pogas sarakstā esošajiem rīkiem:

 • izpilda klikšķi uz pogas;
 • tur peles kreiso pogu piespiestu:

22

 • pogas sarakstā izvēlas nepieciešamo rīku, piemēram, zvaigžņu zīmēšanai:

23

Pogas sarakstu var pārveidot rīkjoslā, līdz ar to dodot iespēju piekļūt rīkjoslā esošajiem rīkiem, neatverot pogas sarakstu:

 • atver pogas sarakstu;
 • piespiež saraksta labajā malā esošo pogu Tearoff.

Ja pogā esošie rīki tiek ekrānā attēloti rīkjoslas veidā, tai ir redzama arī rīkjoslas aizvēršanas poga 24:

25 26

Pogas sarakstā pa kreisi no tajā pēdējā izvēlētā rīka redzams neliels kvadrātiņš, bet uz rīka pogas ir redzama pēdējā lietotā rīka ikona:

27

Daļa no rīkjoslas pogām satur tematiski saistītus rīkus, bet citās apkopoti nesaistīti rīki.

Zemāk dotajā tabulā uzskaitīti rīkjoslas rīki un īss to lietojuma apraksts:

Nosaukums

Noklusētā ikona

Pogas sarakstā pieejamie rīki

Lietojums

Selection Tool

28


Objektu atlasei

Direct Selection Tool

29

30

Objektu veidojošo enkurpunktu un objektu grupu atlasei

Magic Wand Tool

31


Līdzīgu objektu atlasei

Lasso Tool

32


Objektu atlasei, brīvi apvelkot tos ar peli

Pen Tool

33

34

Līniju veidošanai un rediģēšanai

Type Tool

35

36

Darbam ar tekstu

Line Segment Tool

37

38

Līniju, loku, spirāļu un tīklu zīmēšanai

Rectangle Tool

39

40

Četrstūru, elipšu, daudzstūru un zvaigžņu zīmēšanai

Paintbrush Tool

41


Zīmēšanai ar otu

Pencil Tool

42

43

Zīmēšanai ar zīmuli

Blob Brush Tool

44


Zīmētu objektu papildināšanai un aizpildīšanai

Eraser Tool

45

46

Figūru sadalīšanai un daļu dzēšanai

Rotate Tool

47

48

Objektu pagriešanai un apgriešanai

Scale Tool

49

50

Objektu mērogošanai, šķiebšanai un formas maiņai

Width Tool

51


Līniju biezuma rediģēšanai

Free Transform Tool

52


Objektu brīvai transformēšanai

Shape Builder Tool

53

54

Jaunu figūru veidošanai un aizpildīšanai

Perspective Grid Tool

55

56

Objektu perspektīvas noteikšanai un rediģēšanai

Mesh Tool

57


Objektu pildījuma tīkla rediģēšanai

Gradient Tool

58


Krāsu pāreju veidošanai

Eyedropper Tool

59

60

Krāsas izvēlei no iepriekšizveidota objekta pildījuma un attālumu un leņķu mērīšanai dokumentā

Blend Tool

61


Pāreju veidošanai starp dažādiem objektiem

Symbol Sprayer Tool

62

63

Simbolu izsmidzināšanai un rediģēšanai

Column Graph Tool

64

65

Diagrammu veidošanai

Artboard Tool

66


Zīmēšanas zonas jeb lappuses (Artboard) parametru noteikšanai

Slice Tool

67

68

Zīmējuma sadalīšanai

Hand Tool

69

70

Dokumenta pārvietošanai logā un drukājamās zonas kontrolei

Zoom Tool

71


Tālummaiņai

Default Fill and Stroke;

Swap Fill and Stroke;

Fill; Stroke

72


Pildījuma un kontūrlīnijas krāsas noteikšanai un noklusēto parametru atjaunošanai

Color; Gradient; None

73


Pēdējo izmantoto pildījuma krāsu, krāsu pāreju izmantošana, pildījuma atcelšana

Drawing Modes

74

75

Zīmēšanas režīmu maiņa

Change Screen Mode

76

77

Ekrāna režīmu maiņa

78 Rīkjoslā esošo rīku lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, objektu veidošanas vai noformēšanas aprakstā.

2.2.4. Paneļi

Paneļi ir kā nelielas lietotnes ar saviem logiem, vadīklām un izvēlnēm. Tā kā paneļi lietotnes logā aizņemtu daudz vietas, tie tiek minimizēti, slēpti vai apvienoti grupās.

Katrai darba videi ir ne tikai atšķirīgi paneļi, bet atšķiras arī to attēlošanas veids.

Darba vidi var izvēlēties:

 • lietotnes joslas sarakstā 1;
 • izvēlnes Window sarakstā Workspace:

02

Tā, piemēram, izvēloties darba vidi Painting, pēc noklusējuma paneļi izkārtoti, kā parādīts zemāk dotajā attēlā. Šajā darba vidē paneļi sakārtoti divos stabiņos, no kuriem kreisā stabiņa paneļi ir minimizēti, bet labā stabiņa – izvērsti.

Paneļu grupa ir viens vai vairāki savstarpēji apvienoti paneļi. Ja ir izvērsta paneļu grupa, kurā ir vairāki paneļi, tad izvērstajā izskatā paneļi izkārtoti cilnēs, piemēram, Brushes, Stroke un Symbols:

03

Ja minimizē arī labā stabiņa paneļu grupas, tie darba vidē Painting izskatās šādi:

04

Kreisā stabiņa paneļiem redzamas tikai ikonas, bet labā stabiņa paneļiem – ikonas un nosaukumi.

Ja vēlas redzēt nosaukumus arī kreisā stabiņa paneļiem:

 • novieto peles rādītāju uz paneļu stabiņa kreisās malas, līdz tas maina izskatu uz baltu dubultbultiņu;
 • turot piespiestu peles kreiso pogu, velk pa kreisi, līdz saskatāmi visu paneļu nosaukumi:
05

Ja vēlas izvērst tikai vienu paneļu grupu, nevis visu paneļu grupu stabiņu, izpilda klikšķi uz atbilstošā paneļa nosaukuma, piemēram, Transparency. Izvērstajā paneļu grupā redzamā aktīvā paneļa cilne Transparency un neaktīvā Gradient. Ja tajā pašā stabiņā izpilda klikšķi uz cita paneļa nosaukuma, piemēram, Appearance, iepriekš atvērtā paneļu grupa (Transparency un Gradient) minimizējas, bet paneļu grupa ar cilnēm Appearance un Graphic Styles tiek izvērsta:

06

Tā kā šajā materiālā aplūkoti Illustrator lietošanas pamati, tad turpmāk tiks izmantota tikai viena darba vide – Essentials, kurā pieejami pirmās nepieciešamības paneļi.

Pēc noklusējuma darba vidē Essentials paneļu grupas izvietotas vienā stabiņā, kur redzamas tikai paneļu ikonas. Līdzīgi, kā darba vidē Painting, paneļu stabiņu var paplašināt un izvērst:

07

Turpmāk materiālā tiks aplūkots variants, kad tiek atvērta tikai tā paneļu grupa, kas nepieciešama atbilstošā uzdevuma veikšanai.

Kā piemērs aplūkota paneļu grupa, kas tiek izvērsta, piespiežot pogu 08.

Paneļu grupa sastāv no:

 • paneļu grupas minimizēšanas pogas;
 • paneļu cilnēm, ko izmanto, lai pārslēgtos uz izvēlēto paneli vai paneli izņemtu no grupas;
 • paneļa izvēlnes, ko atver, piespiežot pogu 09 paneļa augšējā labajā stūrī;
 • paneļa iestatījumu apgabala;
 • paneļa pogām, kas parasti atrodas paneļa apakšējā malā:
10

Paneļa iestatījumu un pogu daļu var samazināt vai atjaunot ar dubultklikšķi uz paneļa cilnes vai piespiežot podziņu 11 pa kreisi no cilnes nosaukuma, piemēram:

12

Vajadzīgā paneļa rādīšanu vai slēpšanu var izvēlēties arī izvēlnē Windows, piemēram:

13

Turot piespiestu peles kreiso pogu, paneļus vai paneļu grupas var pārnest uz citu grupu vai iznest no paneļu grupu stabiņa dokumenta logā. Atsevišķus iznestos paneļus var izvērst, citus atstāt minimizētus, tādējādi sakārtojot savu darba vidi atbilstoši veicamajam uzdevumam.

14 Ja, veicot šādas darbības, notiek kas neparedzēts, piemēram, pazūd kāds no paneļiem, rodas problēmas novietot sākotnējā vietā rīkjoslu, vadības paneli vai arī tie pazūd no darba vides, atkārtoti izvēlas darba vides nosaukumu (piemēram, Essentials) lietotnes joslas sarakstā 15 vai izvēlnes Window sarakstā Workspace. Ja arī tas nelīdz, veic lietotnes noklusēto parametru atjaunošanu, izdzēšot pamatiestatījumu (preference) datni (sk. 2.3).

Tabulā uzskaitīti darba vides Essentials paneļi un īss to lietojuma apraksts:

Nosaukums

Ikona

Lietojums

Color

16

Objekta kontūrlīnijas un pildījuma krāsas izvēle no dažādiem krāsu modeļiem

Color Guide

17

Krāsu izvēles palīgs – atkarībā no zīmējumā pēdējās lietotās pildījuma krāsas, piedāvā ar tām saderīgas krāsas nākamo objektu noformēšanai

Swatches

18

Gatavu krāsu paraugu izvēle no paraugu bibliotēkām

Brushes

19

Otas parametru izvēle

Symbols

20

Simbolu ievietošana zīmējumā

Stroke

21

Līniju noformēšana

Gradient

22

Krāsu pāreju veidošana

Transparency

23

Caurspīdīguma noteikšana

Appearance

24

Objektu attēlošana/slēpšana, izskata maiņa

Graphic Styles

25

Grafisko stilu noteikšana

Layers

26

Slāņu, izveide, rediģēšana, pārvaldība

Artboards

27

Zīmēšanas zonas jeb lappuses parametru noteikšana

28 Paneļu lietošana tiks aplūkota atbilstošo darbību, piemēram, objektu veidošanas vai noformēšanas, aprakstā.

2.2.5. Dokumentu logs

Pēc atvēršanas zīmējums (vai vairāki zīmējumi) ir redzams dokumentu logā, piemēram:

1

Cilņu josla

Informāciju par dokumentu logā atvērtajām zīmējumu datnēm var redzēt cilņu joslā, piemēram:

02

Aktuālās jeb aktīvās zīmējuma datnes cilne ir gaišākā krāsā, piemēram, pica.ai.

Par katru no atvērtajām zīmējuma datnēm redzama šāda informācija:

 • datnes nosaukums (vārds un paplašinājums);
 • tālummaiņas mērogs, %;
 • izmantotais krāsu modelis.

Ja vienlaicīgi atvērto datņu ir daudz vai loga platums ir samazināts, joslas malā kļūst redzama poga 03, kuru var izmantot piekļūšanai jebkurai no atvērtajām datnēm, piemēram:

4

Pie aktuālās datnes nosaukuma izvēlnē redzams ķeksītis.

Ja kādā no zīmējuma datnēm veiktas izmaiņas, bet tās nav saglabātas, aiz datnes nosaukuma redzams simbols „*”, piemēram, pulkstens.ai*.

Ja pilnā informācija par datni uz cilnes nav redzama, to iegūst, uz cilnes novietojot peles rādītāju, piemēram:

05

Cilnes pogu 06 var izmantot, lai aizvērtu zīmējuma datni.

Izpildot peles labās pogas klikšķi cilņu joslā, var atvērt konteksta izvēlni:

07

Stāvokļa josla

Stāvokļa josla satur tālummaiņas lodziņu, aktīvā dokumenta zīmēšanas zonu jeb lappušu navigācijas rīkus, kā arī informāciju par izvēlēto rīku vai norisēm dotajā brīdī. Stāvokļa joslā redzamo informāciju nosaka, izpildot klikšķi uz pogas 10 joslas labajā malā un no joslas izvēlnes Show izvēloties attēlojamās informācijas veidu:

 • Artboard Name – zīmēšanas zonas jeb lappuses nosaukumu, piemēram, Artboard 1;
 • Current Tool – izvēlētā rīka nosaukumu, piemēram, Selection vai Rectangle;
 • Date and Time – pašreizējo datumu un laiku, piemēram, 2010.11.26. 13:31;
 • Number of Undos – atsaukto un atatsaukto darbību skaitu, piemēram, 3 Undos; 1 Redo.

08

09 Tālummaiņas lietošana aplūkota 3.7 nodaļā, bet darbības ar zīmēšanas zonu jeb lappušu navigācijas rīkiem – 3.5 nodaļā.