Rita Birziņa. Bioloģijas zinātne un mācību priekšmets

Pamatota bioloģijas priekšmeta sasaiste ar bioloģiju kā eksperimentālu zinātni, akcentējot pārmaiņas, ko piedāvā jaunais priekšmeta standarts vidusskolā.

Veikta jēdzienu “dabaszinātniskā izpratība”, “bioloģijas izpratība” attīstības analīze, pamatojot bioloģijas mācību procesu. Sniegts botānikas izpratības skaidrojuma piemērs.

Saturs

Bioloģijas mācību priekšmets

Dabaszinātniskā izpratība

Izmantotā literatūra


1. Bioloģijas mācību priekšmets

ESF + ES + IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ logo_LU

logo_Projekts


Rita Birziņa

Bioloģijas zinātne un mācību priekšmets


Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanaiRīga, 2010

Bioloģijas mācību priekšmets

Ar 24.08.2009. gada LR Izglītības un Zinātnes ministrijas rīkojumu Nr. 354 „Par vispārējās vidējās izglītības programmu paraugu apstiprināšanu” saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 5. panta 1. punktu ir apstiprināts „Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmas paraugs” (izglītības programmas kods 31013011).

Vispārējās vidējās izglītības bioloģijas programmas galvenos mērķus un uzdevumus nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts

Izglītības programmas īstenošanu nosaka mācību priekšmetu un mācību stundu plāns (1. tabula).

1. tabula. Bioloģijas priekšmeta mācību stundu plāns

OBLIGĀTIE MĀCĪBU PRIEKŠMETI

Kopā

10.klase

11.klase

12.klase

mācību stundu skaits nedēļā

Bioloģija

6

2

2

2

Bioloģiju paredzēts apgūt 10.-12. klasē divas stundas nedēļā. Tas nozīmē, ka apmēram 70 stundas katrā klasē, kopā ~ 210 stundas.

Izglītības satura un eksaminācijas centrs (kopš 2009. gada 1. jūlija Valsts izglītības satura centrs) īstenojot Eiropas Sociālā fonda projekta „Dabaszinātnes un matemātika” (www.dzm.lv) izvirzījis mērķi:

  • Pilnveidot mācību saturu dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetos, akcentējot skolēnu praktiski pētniecisko darbību un prasmes lietot skolā iegūtās zināšanas reālās dzīves situācijās, sekmēt informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā.
  • Nodrošināt metodisku atbalstu skolotājiem un skolēniem dabaszinātņu un matemātikas apguvē vispārējā izglītībā – sagatavot daudzveidīgus materiālus par mācību metožu izmantošanu, skolēnu sasniegumu vērtēšanu, kā arī dažādus vizuālos materiālus skolotājiem un skolēniem drukātā un elektroniskā formātā.
  • Paaugstināt dabaszinātņu un matemātikas skolotāju, arī nozares ekspertu un topošo skolotāju profesionalitāti darbā ar modernizēto mācību saturu un izstrādātajiem skolotāju atbalsta materiāliem.
  • Sekmēt skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku, organizējot daudzpusīgu sadarbību ar augstskolām, zinātnes iestādēm un uzņēmējiem.

Tātad projekts virzīts uz mācību satura izstrādi (izveidoti jauni mācību priekšmeta standarti un programmas), metodiskā atbalsta skolotājiem un skolēniem nodrošināšanu, skolotāja profesionālo pilnveidi un intereses veicināšana par dabaszinātnēs un matemātikā.

Projekts iezīmē pārmaiņas dabaszinātņu un matemātikas izglītībā, uzsverot, ka „Šodien ikvienam skolēnam jābūt iespējai apgūt dabaszinātnes un matemātiku ieinteresēti, saistībā ar reālo dzīvi, ar mūsdienīgām mācību metodēm, izmantojot elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas. Tāpat arī ikvienam skolotājam jākļūst par atbalstu un konsultantu, lai skolēni ar interesi un laikmetam atbilstoši mācītos ķīmiju, bioloģiju, fiziku un matemātiku”.