Microsoft Excel 2010

7. TABULAS NOFORMĒŠANA

7.4. Skaitļu formāti

Excel skaitļu formātus izmanto, lai norādītu, kā tos attēlot darblapā. Formāti nemaina pašus skaitļus (tos var redzēt formulu joslā), bet gan to izskatu šūnā, piemēram:

1

6.4.1. Skaitļu formāta izvēle, izmantojot lentes cilnes Home grupas Number pogas

Lai izvēlētos skaitļu formātu:

 • atlasa šūnas;
 • piespiež vajadzīgo skaitļu formāta pogu lentes cilnes Home lappuses grupā Number:
  • 2 (Accounting Number Format) – grāmatvedības valūtas formāts:
3
  • 4 (Percent Style) – procentu formāts:
5
  • 6 (Comma Style) – tūkstošu atdalīšana un zīmju skaita palielināšana vai samazināšana aiz komata līdz diviem cipariem:
7
  • 8 (Increase Decimal) – zīmju skaita aiz komata palielināšana par vienu ciparu:
9
  • 10 (Decrease Decimal) – zīmju skaita aiz komata samazināšana par vienu ciparu:
11

Izmantojot pogas 8 un 10 vienlaikus vairāku šūnu noformēšanai, visas iegūst vienādu zīmju skaitu aiz komata.

3 Neatkarīgi no tā, kā skaitlis izskatās ekrānā, aprēķinos tiek lietota tā pilnā vērtība.

Atverot pogas 12 (Accounting Number Format) sarakstu, var izvēlēties arī piecu citu valūtu formātus:

13

14

Ja nepieciešams kāds cits sarakstā neesošs valūtas formāts, lieto komandu More Accounting Formats... un dialoglodziņā Format Cells izvēlas vajadzīgo valūtas apzīmējumu.

Atverot pogas 15 (Number Format) sarakstu, šūnā ievadīto skaitli, piemēram, 10,25, var noformēt dažādos citos formātos, piemēram, kā daļu (10 1/4), zinātniskajā pieraksta formātā (1,03E+01) u.c.

16

Jāpiebilst, ka šis saraksts satur tikai katras skaitļu formāta kategorijas noklusētos noformēšanas parametrus, tāpēc, ja šūnas noformēšanai nepietiek ar lentes cilnes Home lappuses grupas Number pogu lietošanu, parasti izmanto dialoglodziņu Format Cells, kas aplūkots turpmāk.

6.4.2. Skaitļu formāta izvēle, izmantojot dialoglodziņu Format Cells

Visus iepriekš aplūkotos un vēl citus šūnu formātus atlasītajām šūnām var izvēlēties dialoglodziņa Format Cells lappusē Number.

Dialoglodziņu atver kādā no veidiem, piemēram:

 • ar pogas 15 (Number Format) saraksta komandu More Number Formats...;
 • piespiežot pogu 1, kas atrodas lentes cilnes Home lappuses grupas Number labajā malā.

Excel skaitļu formāti ir apvienoti grupās jeb kategorijās. Formātu kategoriju sarakstu var redzēt dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē sarakstā Category:

17

 • General – noklusētais skaitļa formāts;
 • Number – decimāldaļskaitļa formāts;
 • Currency un Accounting – valūtas formāti;
 • Date – datuma formāts;
 • Time – laika formāts;
 • Percentage – procentu formāts;
 • Fraction – parastās daļas formāts;
 • Scientific – skaitļa zinātniskā pieraksta formāts;
 • Text – teksta formāts;
 • Special – speciāls formāts;
 • Custom – lietotāja veidots formāts.

Pēc kategorijas izvēles var precizēt formatējumu.

6.4.2.1. Skaitļu noklusētais formatējums General

General ir Excel noklusētais skaitļu formāts (standartnoformējums). Tomēr, ja šūna nav pietiekami plata, lai parādītu ievadīto skaitli pilnībā, šis formāts skaitli noapaļo vai parāda to zinātniskajā (scientific) pieraksta formā.

Piemēram, ja šūna nav pietiekami plata, ievadot skaitli 7894561230, tajā redzams skaitlis 7,89E+09:

18

3 Reizēm Excel noformē kādu šūnu bez lietotāja ziņas, piemēram, ja kolonnā vai rindā trīs skaitļi pēc kārtas noformēti valūtas formātā, ievadot ceturto, arī tas tiks attēlots kā valūta. Šādos gadījumos Excel piešķirto formātu var noņemt, izvēloties General noformējumu.

6.4.2.2. Decimālskaitļa formāts

Lai skaitļiem atlasītajās šūnās piešķirtu decimālskaitļa formātu:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Number;
 • lodziņā Decimal Places izvēlas nepieciešamo zīmju skaitu aiz komata;
 • atzīmē izvēles rūtiņu Use 1000 Separator ( ), ja vēlas lietot tūkstošu atdalītāju;
 • sarakstā Negative numbers var izvēlēties negatīvo skaitļu attēlošanas veidu:
19
 • piespiež pogu 3.

6.4.2.3. Valūtas formāti

Lai skaitļiem atlasītajās šūnās piešķirtu valūtas formātu:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Currency;
 • lodziņā Decimal Places izvēlas nepieciešamo zīmju skaitu aiz komata;
 • sarakstā Symbol izvēlas valūtas apzīmējumu;
 • sarakstā Negative numbers var izvēlēties negatīvo skaitļu attēlošanas veidu:
20
 • piespiež pogu 3.

Formāti Currency un Accounting ir līdzīgi – atšķiras tikai nulles attēlošanas veids (attiecīgi Ls 0,00 un Ls -) un skaitļu novietojums šūnā:

 • formāts Currency līdzina skaitļus pie šūnas labās malas;
 • formāts Accounting valūtas apzīmējumu novieto pie šūnas kreisās malas, bet skaitļus pie labās malas, līdzinot skaitļus pēc decimālatdalītāja.

6.4.2.4. Datuma formāts

Parasti datumu ievada formā GGGG.MM.DD, bet ikdienā lieto arī citus datuma pieraksta veidus. Lai mainītu datuma formātu atlasītajās šūnās:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Date;
 • sarakstā Type izvēlas datuma attēlošanas formātu:
21
 • piespiež pogu 3.
20 Datuma attēlošanas formāti, pirms kuriem ir zvaigznītes simbols, ir saistīti ar iestatījumiem Windows Control Panel dialoglodziņā Regional and Language Options (sk. 11.3. nod.), t.i., ja izvēlēts kāds no šiem formātiem un tiek mainīti operētājsistēmas iestatījumi, automātiski tiek mainīts arī šūnu noformējums.

6.4.2.5. Laika formāts

Lai mainītu laika formātu skaitļiem atlasītajās šūnās:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Time;
 • sarakstā Type izvēlas laika attēlošanas formātu:
22
 • piespiež pogu 3.

6.4.2.6. Procentu formāts

Skaitlis, kas noformēts procentu formātā, tiek pareizināts ar 100 un tam tiek pievienota % zīme. Piemēram, noformējot skaitli 0,5678 procentu formātā un norādot divas zīmes aiz komata, iegūst 56,78%.

Lai skaitļiem atlasītajās šūnās piešķirtu procentu formātu:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Percentage;
 • lodziņā Decimal Places izvēlas nepieciešamo zīmju skaitu aiz komata:
23
 • piespiež pogu 3.

6.4.2.7. Parastās daļas formāts

Šis formāts atlasītajās šūnās pārveido skaitļa decimāldaļu tuvākajā parastajā daļskaitlī:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Fraction;
 • sarakstā Type izvēlas daļas attēlošanas formātu:
24
 • piespiež pogu 3.

6.4.2.8. Skaitļa zinātniskā pieraksta formāts

Lietojot šo formātu, iegūst skaitļa pierakstu normālformā, kur burts E norāda skaitļa desmitnieka pakāpi. Piemēram, skaitlis 0,00000328 tiek pārveidots par 3,28E-06.

Lai skaitļiem atlasītajās šūnās piešķirtu zinātniskā pieraksta formātu:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Scientific;
 • lodziņā Decimal Places izvēlas nepieciešamo zīmju skaitu aiz komata:
25
 • piespiež pogu 3.

6.4.2.9. Teksta formāts

Šo formātu parasti izvēlas, ja datus, kas sastāv no cipariem, nav paredzēts izmantot aprēķiniem, piemēram, ja jāparāda skaitlis, kas sākas ar 0 (nulli).

Lai skaitļiem atlasītajās šūnās piešķirtu teksta formātu:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Text:
26
 • piespiež pogu 3.
20 Teksta formātu šūnām izvēlas pirms datu ievadīšanas. Ar skaitļiem teksta formātā nevar veikt nekādus aprēķinus! Tādu pašu efektu kā ar Text formātu var arī panākt, izmantojot formulas pierakstu. Piemēram, lai šūnā parādītu skaitli 003265 kā tekstu, ievada =”003265” vai ’003265.

6.4.2.10. Lietotāja veidotie formāti

Ja neviens no Excel piedāvātajiem skaitļu formātiem lietotāju neapmierina, tad ir iespējams veidot savus skaitļu formātus.

Šis formāts lietojams, piemēram, tad, ja vajag uzrakstīt skaitli, kas sākas ar 0 (nulli), bet tas nedrīkst būt teksta formātā, jo ar to vajag veikt aprēķinus. Tāpat formāts var noderēt arī tad, ja pie skaitļa vēlas parādīt mērvienību, turklāt saglabājot iespēju ar skaitli veikt aprēķinus.

Lai skaitļiem atlasītajās šūnās piešķirtu lietotāja veidotu formātu:

 • dialoglodziņa Format Cells cilnes Number lappusē izvēlas kategoriju Custom;
 • izpilda kikšķi lodziņā Type un, izmantojot speciālus simbolus, veido savu formāta veidu (par pamatu var ņemt arī kādu no formātu paraugiem):
27
 • piespiež pogu 3.

Daži vienkārši piemēri:

28