8. DOKUMENTU LAPPUSES IEKĀRTOJUMS

8.2. Lappuses parametru izvēle, izmantojot mērjoslas

Lapas skatā horizontālajā mērjoslā redzamas teksta atkāpes no lapas kreisās (Left) un labās (Right) malas, bet vertikālajā mērjoslā – teksta atkāpes no lapas augšmalas (Top) un apakšmalas (Bottom).

Izmantojot mērjoslas, teksta atkāpes no lapas malām var mainīt:

  • peles rādītāju novieto horizontālajā vai vertikālajā mērjoslā tā, lai tas atrodas uz malas un tekstam atvēlētā laukuma robežas un iegūst atbilstoši izskatu 1 kreisajā (Left Margin) un labajā (Right Margin) malā vai izskatu 2 augšmalā (Top Margin) un apakšmalā (Bottom Margin);
  • piespiežot peles kreiso pogu, peles rādītājam pievienojas punktēta līnija, kas sniedzas līdz ekrāna apakšmalai vai pāri visai lapai līdz ekrāna labajai malai un palīdz novērtēt atkāpes lielumu un novietojumu. Turot pogu piespiestu, var pārvietot atkāpes robežu, piemēram, kreisajā malā:

3