6. RINDKOPU FORMATĒŠANA

6.8. Rindkopu atdalīšana un apvienošana. Rindkopas rindas pārtraukšana

5.8.1. Rindkopu atdalīšana

Lai tekstā atdalītu jaunu rindkopu, ieteicams ieslēgt režīmu, kurā uz ekrāna redzamas nedrukājamās rakstzīmes (sk. 3.2.3). Kursoru novieto pirms jaunās rindkopas pirmās rakstzīmes un piespiež taustiņu 7. Kursora norādītajā vietā tiek ievietota iepriekšējās rindkopas beigu nedrukājamā rakstzīme (1), un atdalītās jaunās rindkopas teksts tiek pārnests nākamajā rindā:

2

5.8.2. Rindkopu apvienošana

Lai apvienotu vairākas rindkopas vienā, nevajadzīgos rindkopu beigu nedrukājamos simbolus atlasa un izdzēš:

3

5.8.3. Rindas pārtraukuma zīmes ievietošana un dzēšana

Rindas pārtraukuma (nestingrās atgriezes) nedrukājamās zīmes (5) ievieto tekstā tad, ja vēlas pāriet jaunā rindā, nemainot rindkopu, piemēram, rakstot dzejoli, kur parasti viens pants ir viena rindkopa:

4

Rindas pārtraukuma zīmi ievada ar taustiņu kombināciju 11 + 7. Ja rindas pārtraukuma zīme nav vajadzīga, to var izdzēst tāpat kā jebkuru citu rakstzīmi (sk. 3.3.2.1).