6. RINDKOPU FORMATĒŠANA

6.7. Aizzīmēts saraksts, numurēts saraksts

Sarakstu veidošanai izmanto rindkopu aizzīmēšanu un numurēšanu:

1

Veidojot sarakstus, var rīkoties dažādi:

 • ievadīt sarakstu, pēc tam to aizzīmēt vai numurēt:
  • vispirms ievada tekstu, kurā katra rindkopa ir saraksta elements;
  • atlasa visu sarakstu un piespiež pogu 2 (Bullets), lai to aizzīmētu vai pogu 3 (Numbering), lai numurētu;
 • sarakstu var aizzīmēt vai numurēt, jau rakstot:
  • ievada rakstzīmi * (zvaigznīte), lai sāktu aizzīmētu sarakstu, vai ievada 1., lai sāktu numurētu sarakstu;
  • piespiež taustiņu 4 (Space) vai tabulēšanas taustiņu 5, kļūst redzama pirmā aizzīme vai numurs un viedtags 6 (AutoCorrect Options);
  • ievada saraksta pirmā elementa tekstu;
  • piespiež taustiņu 7, lai pievienotu saraksta nākamo elementu. Automātiski tiek ievietots nākamais numurs vai aizzīme;
  • lai sarakstu pabeigtu, divreiz piespiež taustiņu 7 vai piespiež taustiņu 8, lai dzēstu saraksta pēdējo aizzīmi vai numuru.

Ja, sākot rindkopu ar * vai 1., nevēlas tekstu pārvērst sarakstā, piespiež pogu 6 (AutoCorrect Options) un ar komandu 9 atsauc automātisko aizzīmēšanu vai numurēšanu:

10

Ja kāds no saraksta elementiem satur vairākas rindkopas, tad aizzīmējums vai numurs vajadzīgs tikai pirmajai no tām. Lai izvairītos no nevajadzīgu saraksta elementu veidošanās, var:

 • izmantot taustiņu kombināciju 11 + 7, kas turpina tekstu jaunā rindā, neveidojot jaunu rindkopu un līdz ar to – jaunu saraksta elementu;
 • atsaukt rindkopu nevajadzīgo aizzīmēšanu vai numurēšanu, atlasot atbilstošos teksta apgabalus un izpildot klikšķi atbilstoši uz aizzīmēšanas 2 (Bullets) vai numurēšanas 3 (Numbering) pogas (izslēdzot to);
 • ar taustiņu 8 dzēst nevajadzīgo aizzīmi vai numuru.

Ar pogu 2 (Bullets) vai 3 (Numbering) izslēgšanu var arī atsaukt šo formatēšanas veidu un pabeigt saraksta veidošanu.

5.7.1. Aizzīmju un numuru formatēšana

Lai mainītu aizzīmju formatējumu:

 • atlasa aizzīmes, kuras vēlas formatēt;
 • ar klikšķi uz pogas 2 bultiņas atver lodziņu Recently Used Bullets, kurā redzamas piedāvātās aizzīmes:

12

 • izvēlas aizzīmi (izpilda klikšķi uz tās).

Ar komandu Change List Level var mainīt atlasītajam saraksta elementam piekārtoto līmeni.

Ar komandu Define New Bullet... var atvērt dialoglodziņu Define New Bullet

13

un definēt jaunu aizzīmēšanas formātu:

 • izmantojot pogas 14 un 15, izvēlas aizzīmes simbolu vai attēlu;
 • sarakstlodziņā Alignment izvēlas aizzīmes izlīdzinājumu;
 • piespiež pogu 16.

Jaunais aizzīmēšanas formāts tiek pievienots atlasītajam tekstam vai rindkopai, kurā atrodas kursors.

Lai mainītu numuru formatējumu:

 • atlasa numurus, kurus vēlas formatēt;
 • ar klikšķi uz pogas 3 bultiņas atver lodziņu Numbering Library, kurā redzami piedāvātie numurēšanas formāti:

17

 • izvēlas numurēšanas formātu (izpilda klikšķi uz tā).

Ar komandu Define New Number Format... atver tāda paša nosaukuma dialoglodziņu, kurā var veidot jaunus numurēšanas formātus:

18

 • izmantojot lodziņus Number Style, Number format un pogu 19, izvēlas numuru izskatu;
 • piespiež pogu 16.

Jaunais numurēšanas formāts tiek pievienots atlasītajam tekstam vai rindkopai, kurā atrodas kursors, un tiek iekļauts arī numurēšanas formātu bibliotēkā.

Veidojot numurētus sarakstus, var rasties nepieciešamība vienu sarakstu ar kopēju numerāciju sadalīt atsevišķi novietotās daļās, kā arī ne vienmēr jauna saraksta numerācija jāsāk ar 1.

Ar lodziņa Numbering Library komandu Set Numbering Value... atver tāda paša nosaukuma dialoglodziņu:

20

 • ar radiopogām 21 (sākt jaunu sarakstu) un 22 (turpināt iepriekšējo sarakstu) izvēlas numurēšanas režīmu (turpināt iepriekšējo sarakstu vai veidot jaunu);
 • sarakstlodziņā Set Value to izvēlas numura sākumvērtību;
 • piespiež pogu 23.

Ja vēlas mainīt atstarpi starp saraksta aizzīmi vai numuru un tekstu:

 • novieto kursoru pretī atbilstošajai saraksta rindiņai;
 • ar peles labās pogas klikšķi atver konteksta komandkarti;
 • ar komandu Adjust List Indents... atver tāda paša nosaukuma dialoglodziņu;

24

 • maina vērtības dialoglodziņa Adjust List Indents līdzinājuma regulēšanas lodziņos:
  • Bullet position – aizzīmes vai numura pozīcija;
  • Text indent – teksta atkāpe;
  • Follow number with – numuram vai aizzīmei seko:

25

 • piespiež pogu 23.

Piemēram:

26

Aizzīmes un numurus var formatēt no saraksta teksta atšķirīgā krāsā:

 • atlasa aizzīmes vai numurus, kuriem vēlas mainīt krāsu;
 • nomaina aizzīmju vai numuru krāsu, izmantojot pogu 27.