Mehānika profesionālajā izglītībā

Stundu sadalījums/plānojums - mehānika

 

logo

Mehānika profesionālajā izglītībā

A.Krons


Materiāls izstrādāts
ESF Darbības programmas 2007. - 2013.gadam
„Cilvēkresursi un nodarbinātība”
prioritātes 1.2. „Izglītība un prasmes”
pasākuma 1.2.1.„Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība”
aktivitātes 1.2.1.2. „Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana”
apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu
kompetences paaugstināšana”
Latvijas Universitātes realizētā projekta
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana”
(Vienošanās Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003,
LU reģistrācijas Nr.ESS2009/88) īstenošanai

Ievads

Ap mums ir reālu daudzveidīgu fizikālu parādību pasaule, kuru veido mainīgu ķermeņu kopums. Visām fizikālām parādībām rast atbildes un skaidrojumus šodien nav iespējams. Tieši fizika, kā viena no dabaszinātņu nozarēm, var rast atbildes uz dažnedažādākajiem jautājumiem, kas nepieciešamas cilvēces turpmākai attīstībai un civilizācijas progresam.

Fizika – fundamentāla zinātniska TEORIJA par materiālās pasaules ķermeņu kustību telpā un laikā, kas atveidojas kā fizikālas parādības CILVĒKU APZIŅĀ.

Cilvēks apzina apkārtējo pasauli, tajā notiekošās fizikālās parādības telpā un laikā. T E L P A - fizikālu ķermeņu savstarpējo novietojumu raksturojošo stāvokļu kopums. L A I K S - fizikālu ķermeņu mainību raksturojošo secīgo stāvokļu kopums. Cilvēks cenšas apzināt apkārtējo pasauli faktoloģiski (kas, kad, kur un kā notiek), noskaidro dabas parādību cēloņsakarības (kāpēc, kas tad, tur un tā notiek).

Viss pasaulē atrodas mainībā un kustībā. Katrs fizikāls ķermenis raksturojas ar savu iekšējo vidi, kas atrodas kopsaistībā (mijiedarbībā) caur savu robežvirsmu ar ārējo (apkārtējo) vidi. Tieši fizikālie jēdzieni s p ē k s un e n e r ģ i j a, kas radīti cilvēka apziņā, veiksmīgi kalpo visdažādāko pasaules fizikālo ķermeņu savstarpējo mijiedarbību aprakstam. Cēlonības problēmu risināšanas pamatā ir vispārīga atziņa, ka visa cēlonis ir visa kopsaistība.

Dabaszinātņu, tehnikas un tehnoloģiju jomas ir plaši sazarotas. Arī fizikas nozare - mehānika - nav izņēmums. Mehānika ir fizikas centrālā un vispārīgā daļa - teorija par fizikālo ķermeņu savstarpējo novietojumu telpā un laikā, un šī novietojuma mainību jeb kustību. Mehānikā materiālās pasaules apzināšanai makro, mikro un mega līmeņos, lai skaidrotu fizikālas parādības, izman to fizikālus terminus: ķermeņi, kustība - stāvokļi, telpa, laiks un mijiedarbības, spēks, darbs, enerģija.

Materiālās pasaules apzināšanai makro, mikro un mega līmeņos cilvēki kā saprātīgas domājošas būtnes izmanto fizikas pamatjēdzienus (1.att.):

kermeni un vides

1.att. Ikviena vide ir noteiktu ķermeņu kopums