3. Divu līmeņu banku sistēma – centrālā banka un komercbankas

Latvijas Banka ir Latvijas Republikas centrālā banka. Tā ir viena no svarīgākajām valsts iestādēm un veic likumā noteiktus tautsaimnieciskus uzdevumus.

Latvijas Bankas darbības galvenais mērķis ir, īstenojot naudas politiku, regulēt naudas daudzumu apgrozībā, lai saglabātu cenu stabilitāti valstī.

Latvijas Bankas uzdevumus nosaka Latvijas Republikas likums "Par Latvijas Banku". Svarīgākie valsts centrālās bankas uzdevumi ir:

· noteikt un īstenot monetāro politiku, lai nodrošinātu cenu stabilitāti valstī;

· emitēt nacionālo valūtu;

· veicināt maksājumu sistēmu raitu darbību Latvijas Republikā;

· izsniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētajām juridiskajām personām, izņemot kredītiestādes, atļaujas (licences) ārvalstu valūtas pirkšanai un pārdošanai komercdarbības veidā;

· vākt, reģistrēt un apkopot finanšu un valsts maksājumu bilances datus, kā arī publicēt apkopoto statistisko informāciju;

· pārvaldīt ārējos aktīvus;

· darboties kā valdības finanšu aģentam.

Latvijas Banka pārstāv Latvijas Republiku ārvalstu centrālajās bankās un starptautiskajās finanšu institūcijās. Latvijas Banka konsultē Latvijas Republikas Saeimu un Ministru kabinetu naudas politikā un citos ar Latvijas Bankas uzdevumu veikšanu saistītos jautājumos.

Latvijas Banka pilda savus uzdevumus saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" un nav pakļauta valdības vai citu institūciju lēmumiem un rīkojumiem. Latvijas Banka ir neatkarīga savu lēmumu pieņemšanā un to praktiskajā īstenošanā.

Latvijas Bankas uzraudzību veic Saeima.

Likums "Par Latvijas Banku" valsts centrālajai bankai neatļauj piedalīties uzņēmējdarbībā. Latvijas Banka savu darbību finansē no ieņēmumiem, ko dod valūtas un kredīta operācijas tās uzdevumu izpildes ietvaros.

Latvijas Bankas pamatkapitāls ir 25 miljoni latu.

Likums "Par Latvijas Banku" nosaka, ka Latvijas Banka ieskaita valsts ieņēmumos pārskata gadā gūtās peļņas daļu, kas aprēķināta, piemērojot likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" rezidentiem noteikto nodokļa likmi, un veic maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu 15% apmērā no pārskata gadā gūtās peļņas.

Pēc minēto atskaitījumu izdarīšanas Latvijas Bankas peļņas atlikums ieskaitāms rezerves kapitālā. Rezerves kapitāls ir izveidots iespējamo zaudējumu segšanai.

Latvijas Bankas saimnieciskās darbības un dokumentu revīziju veic revīzijas komisija, kuras personālsastāvu apstiprina Latvijas Republikas Valsts kontrole.

Kredītiestādes - institūcijas, kuras publiski pieņem noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus un savā vārdā izsniedz kredītus. Latvijas Republikā par kredītiestādi uzskatāma komercbanka, ārvalstu bankas nodaļa (filiāle) un krājaizdevu sabiedrība.

Kredītiestādes veic finanšu pakalpojumus:

 • noguldījumu un citu atmaksājamo līdzekļu piesaistīšana;
 • kreditēšana, arī saskaņā ar finanšu līzinga noteikumiem;
 • skaidras un bezskaidras naudas maksājumu veikšana;
 • bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu (visu maksāšanas līdzekļu, izņemot banknotes un monētas jebkurā valūtā) izlaišana un apkalpošana;
 • tirdzniecība savā vai klienta vārdā ar valūtu;
 • uzticības operācijas (trasts);
 • ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšana;
 • galvojumu un citu tādu saistību aktu izsniegšana, ar kuriem uzņemts pienākums atbildēt kreditoram par trešās personas parādu;
 • vērtību glabāšana;
 • konsultācijas klientiem finansiāla rakstura jautājumos;
 • tādas informācijas sniegšana, kas saistīta ar klienta parādu saistību kārtošanu;
 • citi darījumi, kuri pēc būtības ir līdzīgi iepriekšminētajiem finanšu pakalpojumiem;