3. Piemērs. Naudas pirktspējas izmaiņas gadu laikā pie dotās inflācijas tempa


Bāzes gadā iegādāto preču daudzums

Cena
(bāzes gadā)

Cena
(pēc 1 gada)

Cena
(pēc 2 gadiem)

par vienību

kopā

par vienību

kopā

par vienību

kopā

150 maizes kukuļu

1.50 eiro

225 eiro

1.30 eiro

195 eiro

1.60 eiro

240 eiro

100 tasīšu kafijas

2.40 eiro

240 eiro

2.40 eiro

240 eiro

2.15 eiro

215 eiro

12 friziera apmeklējumi

20.00 eiro

240 eiro

22.00 eiro

264 eiro

23.00 eiro

276 eiro

1 ziemas jaka

145.00 eiro

145 eiro

176.00 eiro

176 eiro

160.00 eiro

160 eiro

Patēriņa groza kopējā cena

850 eiro

875 eiro

891 eiro

Cenu indekss

100.0

102.9

104.8

Inflācija

2.9%

1.8%

[6.]

1. Norādām visus patēriņa grozā ietvertos produktus un attiecīgā gada (to dēvēsim par bāzes gadu) laikā patērēto daudzumu.

Šajā piemērā izmantojam tikai maizi, kafiju, friziera apmeklējumus un ziemas jaku.

2. Aprēķinām kopējos izdevumus par katru produktu, reizinot iegādāto daudzumu ar produkta cenu:

150 maizes kukuļu x 1.50 eiro = 225 eiro
100 kafijas tasīšu x 2.40 eiro = 240 eiro utt.

3. Saskaitām visu produktu kopējo summu, iegūstot kopējās patēriņa izmaksas. Bāzes gadā tās ir 850 eiro.

4. Atkārtojam 2. un 3. soli katram nākamajam gadam.

Piemērā redzams, ka pēc gada dažas cenas ir mainījušās. Kopējās patēriņa izmaksas paaugstinājušās līdz 875 eiro. Pēc 2 gadiem tās ir 891 eiro.

5. Dalām katra nākamā gada patēriņa groza kopējās izmaksas ar bāzes gada izmaksām. Tad reizinām rezultātu ar 100.

Pēc 1 gada: 875 eiro ÷ 850 eiro x 100 = 102.9.

6. Gada inflācija ir cenu pārmaiņas (procentos) salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.

Šajā piemērā pēc gada inflācija ir 2.9%. To aprēķina, no attiecīgā gada cenu indeksa atņemot iepriekšējā gada cenu indeksu (102.9 – 100), dalot ar iepriekšējā gada cenu indeksu (100), kas reizināts ar 100. Nākamajā gadā aprēķins ir šāds: (104.8 – 102.9) ÷ 102.9 x 100 = 1.8%. [6.]