8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. Banku sistēmas monetārie rādītāji.[Elektroniskais resurss]/Latvijas Banka. – Tiešsaistes pakalpojums. – Pieejas veids: http://www.bank.lv – Skatīts 13.05.10.
  2. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi. – Rīga: Izglītības soļi, 2007. – 454 lpp
  3. Bikse V. Makroekonomika. 2.izd . - Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2003. – 314 lpp
  4. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zinātne, 2000
  5. Fedotovs A. Makroekonomika: tālmācības studiju kurss. – Rīga: Biznesa vadības koledža, 2008. – 403 lpp
  6. Lībermanis G. Makroekonomika. – Rīga: Kamene, 2007. – 445 lpp
  7. Pearce D.W. Macmillan dictionary of modern economics. 3.izd. – Macmillan reference books, 1986. – 462 lpp
  8. Šenfelde M. Makroekonomika. 2.izd. – Rīga: RTU izdevniecība, 2007. – 237 lpp
  9. Tillers I. Naudas pieprasījums Latvijā. – Rīga: Latvijas Banka, 2004. – 35 lpp