5. Saražoto preču un pakalpojumu daudzums (Q)

No Fišera vienādojuma Q ir:

Q Formula

Pastāv uzskats, ka arī saražotais preču un pakalpojumu daudzums (Q) ir nemainīgs lielums īsā laika periodā, bet ilgā laikā arī šis rādītājs var mainīties. Kā jau augstāk tika minēts, tad Q samazināšanās var izraisīt cenu celšanos.

Tabulā var aplūkot naudas piedāvājumu Latvijā. [1]

31.03.2010.

(milj. latu)

Skaidrā nauda apgrozībā (bez atlikumiem banku kasēs)

669.2

Noguldījumi uz nakti

2,431.2

M1

3,100.4

Noguldījumi ar noteikto termiņu līdz 2 gadiem

2,641.2

Noguldījumi ar brīdinājuma termiņu par izņemšanu līdz 3 mēnešiem

241.0

M2

5,982.7

Repo darījumi

0.0

Naudas tirgus fondu akcijas un daļas

98.3

Parāda vērtspapīri ar termiņu līdz 2 gadiem

0.0

M3

6,081.0

Tīrie ārējie aktīvi

-1,939.7

Kredīti rezidentu finanšu iestādēm, nefinanšu sabiedrībām un mājsaimniecībām

13,217.3

Kredīti valdībai

664.3

Centrālās valdības noguldījumi

2,293.3

Ilgāka termiņa finanšu saistības

2,223.6