4. Vidējais cenu līmenis (P)

Izsakot vidējo cenu līmeni iegūst, ka

P formula

Cenu līmenis (P) ir tieši proporcionāls naudas daudzumam apgrozībā (M ), ievērojot naudas vienības apgrozības ātrumu (V), bet apgriezti proporcionāls piedāvāto preču daudzumam (Q). [3, 107]

Preču un pakalpojumu daudzuma (Q) samazināšanās, pastāvot nemainīgai naudas masai, izraisa cenu celšanos (P) un papīra naudas pirktspējas krišanos. [6, 98]

No šā vienādojuma izriet, ka mainot naudas daudzumu apgrozībā, var ietekmēt cenu līmeni. Tāpēc cenu stabilitātes nodrošināšanai vēlams, lai naudas pieaugums nepārsniegtu preču un pakalpojumu pieaugumu. Protams, ir jāņem vērā, ka Fišera vienādojums ir diezgan abstrakts, jo noteikt naudas masas apjomu ir ļoti grūti. [8, 151]