7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

 • Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca/mācību palīglīdzeklis vidusskolām: SIA Turība Rīga: 2007. gads - 96lpp
 • Ievads ekonomikā / Viktors Nešpors. – Mulineo, 2006 – 190 lpp.
 • Ievads makroekonomikā / J. Saulītis, Maija Šenfelde. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2004 – 169lpp.
 • Kā uzveikt inflācijas pūķi?: Georgs Libermanis: SIA Multineo/Rīga – 2007. 108 lpp
 • Makroekonomika / Maija Šenfelde. – Rīga : RTU Izdevniecība, 2006 – 228 lpp.
 • Makroekonomika/tālmācības kurss: Veronika Bikse: Izglītības soļi” – Rīga: 2003 – 314lpp
 • Makroekonomikas pamati / Veronika Bikse. – Toronto : Rīga, 1998 – 312 lpp.
 • Uzņēmējdarbības pamati / Marita Rurāne. – Rīga : Biznesa augstskola Turība, 1999 – 180 lpp.
 • CSP: http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=DI0020&ti=DI02%2E+DARBASP%C7KA+IZMAKSAS+UN+TO+STRUKT
%DBRA+GAD%C2+%28t%FBkst%2E+latos%29&path=../DATABASE/Iedzsoc/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Darbasp%E7ka%20izmaksas/&lang=16
 • CSP: http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=EN0080&ti=EN08%2E+ENERGOBILANCE%2C+t%FBkst%2E+toe+%28NACE+2%2Ered%2E%29&path=../DATABASE/vide/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Ener%EC%E7tika/&lang=16
 • CSP: http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=EN0120&ti=EN12%2E+ELEKTROENER%CCIJAS+RA%DEO%D0ANA%2C+IMPORTS
%2C+EKSPORTS+UN+PAT%C7RI%D2%D0+UN+SILTUMENER%CCIJAS+RA%DEO%D0ANA+UN+PAT%C7RI%D2%D0%2C+natur%E2l%E2s+m%E7rvien%EEb%E2s+%28NACE+1%2E1%2Ered%2E%29&path=../DATABASE/vide/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Ener%EC%E7tika/&lang=16
 • CSP: http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=IK0050&ti=IK05%2E+KOP%C7J%C2S+PIEVIENOT%C2S+V%C7RT%CEBAS+
SADAL%CEJUMS+PA+DARB%CEBAS+VEIDIEM+%28faktiskaj%E2s+cen%E2s%2C
+procentos%29&path=../DATABASE/ekfin/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iek%F0zemes%20kopprodukts/&lang=16
 • CSP: http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.asp?ma=PC0020&ti=PC02%2E+PAT%C7RI%D2A+CENU+INDEKSI+UN+P%C2RMAI%D2AS
+GRUP%C2S+UN+APAK%D0GRUP%C2S&path=../DATABASE/ekfin/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Pat%E7ri%F2a%20cenas/&lang=16
 • Inflācija Latvijā un to ietekmējošie faktori: http://www.lv.lv/index.php?menu=doc&sub=temas&id=156216
 • SIA Latvenergo: http://www.latvenergo.lv/portal/page?_pageid=73,967464&_dad=portal&_schema=PORTAL
 • Inflāciju ierobežošanas īstermiņa un ilgtermiņa plāns: http://www.jal.lv/Documents/Inflācijas%20konkurss/3.%20vieta%20-%2064.%20vidusskola.pdf
 • Ziņojums par patēriņa cenu inflācijas attīstību un samazināšanas priekšlikumiem: www.fm.gov.lv/inflācija/zinojums.doc