5. Kopsavilkums

Izmaksu inflācijas izraisītāji samazina uzņēmuma peļņu, palielina ražotā produkta pašizmaksu, tā tad arī cenu, un samazina attiecīgā produkta konkurētspēju.

Izmaksu inflāciju var izraisīt, no uzņēmuma skata punkta, iekšējie un ārējie faktori. Iekšējos faktorus nosaka uzņēmums, bet ārējos – valstu valdības. Ārējie faktori var iestāties arī iepriekš neparedzētu apstākļu sakritības dēļ, piemēram, dabas katastrofas.

Praksē ir ļoti grūti noteikt, kurš no inflācijas veidiem ir realizējies, jo izmaksu un pieprasījuma inflācijas ir grūti atšķirt, jo tās ir saistītas savā starpā. Abas inflācijas savā starpā ir saistītas, tādēļ inflācijas veids, kurš izraisīja inflāciju noteiks, kura no inflācijām ir radījušas patēriņa cenu pieaugumu.

Inflācijas cēloni var noteikt pēc faktoriem. Šie faktori izmaksu un pieprasījuma inflācijai ir atšķirīgi.

Inflācija tiek mērīta kā procentuālu cenu vidējā līmeņa izmaiņas par noteiktu laika periodu.

Izplatītākā inflāciju raksturojošā mērvienība ir patēriņa cenu indeksu (PCI), kuru aprēķina kā attiecību starp patēriņa groza cenu pārskata gadā un analoģiska patēriņa groza cenu bāzes gadā.

Latvijā patēriņa grozā ietilpst vairāk nekā 400 preču.

Lai salīdzinātu cenu izmaiņas periodā, Eiropas Savienības valstu starpā tiek izmantots Saskaņotais patēriņa cenu indekss (SPCI).

Inflācijas temps ir procentos izteiktas cenu līmeņa izmaiņas, kas ir nozīmīgs atgriezeniskās saites signāls.

Tautsaimniecības struktūra nosaka faktoru izmaiņu ietekmi uz cenu izmaiņām. Jo tautsaimniecību veido uzņēmumi, kas ražošanā lieto vienu un to pašu ražošanas faktoru, jo tā ir vairāk izjutīs attiecīgā faktora cenu izmaiņas, kas arī ir viens no bieži sastopamiem izmaksu inflācijas izraisītājiem.

Izmaksu inflācijas radītās sekas var attēlot ar AD-AS grafika palīdzību. Izmaksu inflācija pārbīda AS līkni. Pieaugot ražošanas izmaksām (izmaksu inflācija), pieaug produkta cena un samazinās produkcijas izlaide.

Izmaksu inflācijas samazināšanas un palielināšanas pasākumi ir jāsaista kopā ar pasākumiem, kas var ietekmēt pieprasījuma inflāciju, jo abi inflācijas veidi viens otru papildina, tā radot inflācijas spirāli, kas var radīt vēl straujākus inflācijas pieauguma tempus, kas ietekmē ekonomikas attīstību.

Izmaksu inflācijas samazināšanas un palielināšanas pasākumi ir gan monetāri, gan fiskāli, gan arī valdības lēmumi, citu valstu ārpolitikas. Tie atkarīgi no izmaksu inflācijas izraisītāja (faktora).

Izmaksu inflācijas palielināšanas pasākumi ir pretēji pasākumiem, kas tiek ieviesti, lai samazinātu izmaksu inflāciju.

Latvijā viens no iespējamajiem izmaksu inflācijas izraisošajiem faktoriem varētu būt algu straujās izmaiņas, kas ir viens no ražošanas izmaksu faktoriem.

Jebkurā valstī tiek izmantoti energoresursi, gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības. Ja energoresursu tirgū ir maza konkurence, vai valda monopolstāvoklis, tad pastāv liels izmaksu inflācijas rašanās risks tuvākā vai tālākā nākotnē.