3. Izmaksu inflācijas veidošanās process

Izmaksu inflācija

Attēls. „Izmaksu inflācijas veidošanās shēma”[2. 28 lpp]

Kā pirmajā attēlā redzams, ka ir iespējami divi izmaksu inflācijas rašanās scenāriji.

Pirmais scenārijs – ja uzņēmums grib palielināt savu peļņas daļu uz izmaksu rēķina, tā palielinot uzņēmuma cenu, tā tiek samazināta pirktspēja, jo izmaksas ir augušas, tā ietekmējot ražotā produkta cenu – tā pieaug un samazinās tā pirktspēja. Ja tirgū valda šāda tendence, tā tad, ir liela iespējamība, ka attīstīsies izmaksu inflācija, jo uzņēmumu vēlme palielināt savu peļņas daļu uz izmaksu rēķina rodas atkārtoti. Uzņēmuma vadības motīvs veikt šādas darbības saistās ar nākotnes plāniem pārdot uzņēmumu par augstāku cenu, tā tad iekšēju faktoru ietekmē realizējas šis scenārijs.

Otrais scenārijs – pieaug ražošanas resursu cenas (algas vai materiāli), kas izsauc ražotās produkcijas izlaides samazinājumu un tam seko uzņēmuma peļņas samazinājums, jo ir saražots mazāk, līdz ar to, arī mazāk pārdots nekā agrāk. Šajā gadījumā arī ražotās preces cena ir pieauguši, tā tad arī tās konkurētspēja ir kritusies. Šo gadījumu var radīt ekonomiskā situācija nevis vadības vēlmju dēļ, tā tad ārēju faktoru ietekmē. Arī šis scenārijs var atkārtoties vairākas reizes.

Latvija un daudzas citas valstis ir saskārušās un vēl joprojām cīnās ar inflāciju un tās radītajām sekām.

Patēriņa cenas

Attēls. Patēriņa cenu indeksu dinamika Latvijā (pret iepriekšējo gadu, 2000-2009, %) [13]

 Kā redzams grafikā, Latvijā inflācijas pieauguma tempi gadu no gada ir pieauguši, bet 2009. gadā cenu pieaugums ir vairs tikai 3,5% robežās, kas uzskatāms par tādu, kas nerada negatīvu ietekmi uz ekonomiku.

 Pētījumā „Inflācija Latvijā un to ietekmējošie faktori”, kura autores ir Irina Skribāne un Sandra Eglīte, tiek minēts, ka īsti nav skaidrs, vai, Latvijā līdz 2007. gadam, cenu indeksa izmaiņas ir radījusi cenu inflācija vai pieprasījuma inflācija, jo abas inflācijas ir līdzīgas, bet tās izraisītāji, jeb faktori ir atšķirīgi, par ko tiks runāts materiāla nākamajās nodaļās iekļaujot arī informāciju no šī pētījuma.[14]