1. Ievads

 Latvijā un daudzās citās valstīs politiķu, ekonomistu gan uzņēmēju vidū daudz tiek apspriesta inflācija un tās novēršana. Augsta inflācija tiek apspriesta kā negatīva parādība ekonomikā, kas ziņo par problēmām attiecīgās valsts ekonomikā. Arī Latvijā par inflāciju ir runāts tās negatīvajā nozīmē. Lai varētu ieviest pasākumus lielās inflācijas novēršanai, nepieciešams noskaidrot tās rašanās cēloņus, jeb, kas ir radījis inflāciju – ražošanas faktoru cenu izmaiņas, vai arī pieprasījuma straujās izmaiņas. Pirmais cēlonis norāda uz izmaksu inflāciju, bet otrais – uz pieprasījuma inflāciju.

Galvenā uzmanība ir pievērsta izmaksu inflācijai un tās palielināšanas, samazināšanas pasākumiem. Tā tad izmaksu inflācijas pieauguma samazinājuma tempus var palielināt un samazināt. Parasti, valdība cenšas samazināt šos tempus, jo augsti izmaksu inflācijas vai pieprasījuma inflācijas pieauguma tempi nav vēlami veselīgai ekonomikas attīstībai. Izmaksu inflācija tieši ietekmē uzņēmuma darbības rezultātus, tādēļ valdībai jānodrošina nelabvēlīgi apstākļi izmaksu inflācijas izplatībai, jo uzņēmumi ir valsts ienākumu avots, bez kura nevar pastāvēt neviena ekonomika.