7. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Bikse V. Makroekonomika. Tālmācības kurss. – Rīga: SIA „Izglītības soļi”, 2003. – 314 lpp.

2. Gods U. Makroekonomika. – Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2002. – 351 lpp.

3. Elektroniskais resurss www.csb.gov.lv.

4. Libermanis G. Makroekonomika. – Rīga: Kamene, 2006. - 445 lpp.

5. Nešpors V. Ievads ekonomikā. – Rīga: Kamene, 2002. – 193 lpp.

6. Elektroniskais resurss http://www.bank.lv.

7. Stiglics Dž. E., Drifils Dž. Makroekonomika – Rīga: LU, 1994 – 415 lpp.