1. Definīcijas

Ieguvums –

· peļņa, ienākums (nauda, kas iegūta kādas uzņēmējdarbības rezultātā), labums [12.; 350.]

· kopējie ienākumi, ko nopelna no ieguldījuma katru gadu, tas ir izteikts procentos no vērtības, kura tika iztērēta to iegādājoties. [18.]

· atdeve no investīcijām. Tas attiecas uz dividendēm, kas saņemtas no akcijām, un parasti tiek izteiktas procentos par pamatu ņemot investīciju izmaksas, šī brīža vērtībā vai nominālvērtībā. [17.]

· viens no galvenajiem vērtspapīru veida rādītājiem – izmaksājamo dividenžu attiecība pret vērtspapīra vērtību. Parasti tiek izteikts procentos. [13.; 117.]

Spekulācijas –

· preču uzpirkšana un pārdošana par paaugstinātām cenām, lai gūtu peļņu [13.; 258.]

· darījumi biržā, kas tiek veikti, lai gūtu peļņu no cenu starpības [13.; 258.]

· rīcība, kas saistīta ar zemju, preču, akciju u.c. pirkšanu ar domu pārdot tās par augstāku cenu, vai pārdot ar mērķi atkal nopirkt par zemāku cenu; tirdzniecība ar paredzamām svārstībām cenās, kas nenozīmē sagaidāmo ieguvumu no cenu starpības starp vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību un cenu starpību dažādos tirgos. [4.]

· uzņemties lielu risku, mēģinot paredzēt nākotni, tādējādi cerot ātri gūt lielu peļņu. [14.]

· mērķtiecīgs ieguldījums akcijās, ar risku, kas ir lielāks par vidējo, cerot gūt peļņu, kas ir lielāka par vidējo. [15.].

Spekulants –

· juridiska vai fiziska persona, kas noslēdz darījumus, lai gūtu peļņu tikai no cenu izmaiņām. [13.; 258.]

· biržu praksē lietots termins „nodrosētājam[1]” pretējā nozīme.[13.; 258.]

Spekulatīvais burbulis – situācija, kad akcijas vērtība būtiski atšķiras no tās patiesās vērtības un šāda situācija var saglabāties ilgu laiku pirms akcijas vērtība iespējams atbildīs tās patiesajai vērtībai, akcijas vērtību izmaiņa nav skaidrojama ar reālajām izmaiņām tirgus situācijā.[6.;47.]

Akcija –

· finanšu aktīvs, kas apliecina īpašumtiesības uz kompānijas daļu, tās vērtība ir kompānijas labklājības indikators. Tā var būt objekts pirkšanai un pārdošanai, gan uz privātas vienošanās pamata, gan organizētos vērtspapīru tirgos. [6., 35.]

· vērtspapīrs, kas apliecina tā turētāju dalību organizācijas kapitāla veidošanā un dod tam tiesības saņemt dividendes [12.;420.]

· emisijas vērtspapīrs, kas apstiprina tās īpašnieka (akcionāra) tiesības saņemt akciju sabiedrības peļņas daļas dividenžu veidā, tiesības piedalīties akcijas sabiedrības pārvaldē un tiesības uz īpašumu daļu, kas paliek pēc tās likvidēšanas. Akciju vienlaikus raksturo šādas pazīmes: tā apstiprina īpašuma un bez mantas tiesību kopumu, kam jābūt apstiprinātam, autorizētam un ko bez ierunām jārealizē, ievērojot noteiktās formas un kārtību; tā tiek izveidota laidienos; tai ir vienlīdzīgs tiesību apjoms un realizēšanas termiņš viena laidiena robežās neatkarīgi no vērtspapīra iegādes laika. [13.;13.]

Diversifikācija –

· riskanta samazināšana atsevišķiem noguldītājiem, pavienojot veselas grupas aizņēmēju kreditēšanas un investēšanas darbības; [1.;170.]

Aprēķināt ieguvumu vai zaudējumu no akcijām ir samērā vienkārši, salīdzinot akciju pirkšanas cenu un pašreizējās dienas akcijas cenu, bet paredzēt akciju vērtības izmaiņas tā, lai pārdodot tās gūtu iespējami lielāko peļņu, ir praktiski neiespējami, nav vēl izdomāts pietiekami ticams veids, kā prognozēt akciju vērtības izmaiņas, tur spekulants var paļauties tikai uz savu intuīciju.

1.attēls. „Ventspils Naftas” akciju vidēji svērtā cena no 2009.gada 14.maija līdz 2010.gada 14.maijam.[16.]

Ventspils Naftas Cena

1.attēlā var redzēt, kā svārstās „Ventspils Naftas” akciju vērtība. Visstraujākais kritums vērojams 1.decembrī, jo tas ir eksdatums, kad vairs nav vērts pirkt akcijas, lai saņemtu dividendes. Tādēļ arī šis laika momenta svārstības ir salīdzinoši nelielas, jo akcionāri gaida dividenžu saņemšanas brīdi.


[1] Nodrosējums – darbība, kas vērsta uz zaudējumu riska samazināšanu līdz minimumam uzglabāšanas vai cenu (valūtu kursu) izmaiņu rezultātā, atverot tirgū par vienādu summu, taču pretēji vērstu pozīciju.