5. Kopsavilkums

Finanšu līzings ir līzinga veids, kas paredz līzinga īpašuma pilnu izpirkšanu, līzinga ņēmējs pēc pēdējā maksājuma veikšanas kļūst par priekšmeta īpašnieku.[1]

Operatīvais līzings ir līzinga veids, kas paredz objekta nodošanu lietošanā līzinga ņēmējam uz noteiktu laiku. Līgumam beidzoties, klientam ir iespēja izvēlēties: pagarināt līzinga līgumu, izpirkt līzinga priekšmetu (uzreiz vai maksājot pa daļām) vai arī nodot priekšmetu līzinga devējam. [1]

Mūsdienās pastāv vairāki kredīta atmaksas paņēmieni, bet biežāk izmanto šādus paņēmienus:

· Anuitātes grafiks (anuitātes metode)

· Lineāro maksājumu grafiks (lineārā metode)

Anuitāte – periodiskie maksājumi vienādās summās. Maksājumi iekļauj sevī aizdevumu summas daļu un procentu maksājumus. [2]

Anuitātes maksājumu grafiks

5. attēls. Anuitātes maksājumu grafiks [3]

Lineāro maksājumu grafiks – maksājumi, kur pamatsummas daļas ir vienādas, bet procentu daļa ir atkarīga no atlikušas, neatmaksātas summas. [3]

Lineāro maksājumu grafiks

Attēls. Lineāro maksājumu grafiks [3]


Lineāro maksājumu grafika atšķirība no anuitātes

  • Maksājuma summas nemainīgums anuitātes gadījumā un maksājuma summas samazinājums lineāra maksājuma grafika gadījumā
  • Liela maksājumu summa, kredīta atmaksāšanas sakumā lineāra maksājuma grafika gadījumā, salīdzinot ar anuitāti.
Procentu maksājumi, maksājot pēc anuitātes metodes, ir lielāki nekā maksājot pēc lineārās metodes (skatīt 4. jautājumu- piemēru).