2. Aizdevuma maksas struktūra

Maksājumi par aizdevumiem iekļauj sevī ne tikai summu, kurā ir vajadzīga lai atdot aizdevumu savlaicīgi, bet arī izdevumus, peļņu un citus parametrus.

Aizdevumu maksas struktura

2. attēls. Aizdevumu maksas struktūra [1]

Vērtējot riskus banka vai cita kredītiestāde skatās kredītņēmēja kredītvēsturi, reputāciju, naudas plūsmu, finanšu stabilitāti, nodrošinājumu, ka arī atsevišķa projekta risku un statistiskiem datiem. Visus novērtētus riskus kredītiestāde iekļauj pirmajā maksājumu summas daļā - procentu likmē kā atalgojumu naudas veidā. [1]

Bankai kreditēšana ir pelnoša operācija, procentu likmei ir jānodrošina nepieciešamais bankas rentabilitātes līmenis.

Piemaksa par klienta risku ir atkarīga no aizdevuma pieteikuma un klienta kredītspējas analīzes rezultātiem. Jo augstāks ir noteiktais riska līmenis, jo lielāka ir piemaksa par risku.

Aizdevumu procentu likme var būt fiksēta un mainīga. Fiksētā procentu likme ir nemainīga visam aizdevuma termiņam, mainīgo procentu likmi periodiski pārskata un maina atbilstoši attiecīgās valūtas starpbanku resursu cenas izmaiņām. Izmantojamie likmju pārskaitīšanas periodi: trīs mēneši, seši mēneši, divpadsmit mēneši un retāk divdesmit četri mēneši. Starpbanku resursu cenas izmaiņas raksturo starpbanku piedāvājuma procentu likmju indeksi. Latvijā tiek izmantoti šādi indeksi [1]:

a) Latu resursu indekss RIGIBOR (Riga Interbank Offered Rate) - vidējā procentu likme, ar kādu bankas aizņemas latu resursus Latvijas starpbanku tirgū; RIGIBOR likmes katru dienu nosaka Latvijas Banka, ņemot vērā aktīvāko latu naudas tirgū banku procentu likmes;

b) ASV dolāru resursu indekss LIBOR {London Interbank Offered Rate) - vidējā procentu likme, ar kādu bankas aizņemas līdzekļus Londonas starpbanku tirgū; LIBOR likmes nosaka Britu Baņķieru asociācija katru dienu, ņemot vērā vismaz astoņu banku procentu likmes;

c) Eiro resursu indekss EURIBOR - vidējā procentu likme, ar kādu bankas aizņemas līdzek|us Eiropas Savienības valstu starpbanku tirgū; EURIBOR nosaka Eiropas Banku federācija katru dienu, ņemot vērā Eiropas Savienības banku un nozīmīgu pasaules banku eiro naudas tirgus procentu likmes.

Fiksētās procentu likmes gadījumā procentus rēķina no atlikušās kredītu summas, un grafiku ir iespējams sastādīt visam aizdevuma termiņam. Mainīgās procentu likmes gadījumā
procentus rēķina no atlikušās kredītu summas, bet grafiku veido nākamajam likmes
pārskatīšanas periodam. Respektīvi, ja aizdevuma līgums paredz likmju pārskatīšanu reizi
ceturksnī, tad maksājumu grafiks tiek sastādīts nākamajam ceturksnim.

Otra aizdevumu maksas sastāvdaļa ir komisijas maksa. Bankas pieprasa no klientiem maksu par:

a) aizdevuma pieteikuma izskatīšanu;

b) aizdevuma līguma noformēšanu;

c) lēmuma pieņemšanu kredītlīnijas limita izmaiņām;

d) neizmantoto kredītlīnijas atlikumu.