1. Līzinga veidi

Līzings ir uzņēmējdarbības veids, kas vērsts uz laiku brīvo vai piesaistīto līdzekļu investēšanā mantā, kuru iegādājas fiziskām vai juridiskām personām pēc viņu lūguma, viņu interesēs un saskaņā ar līgumu nodod šīm personām lietošanā uz noteiktu laiku. [1]

Būtiskākā atšķirība starp kredītu un līzingu ir, ka kredīta ņēmējs nopērkot kādu priekšmetu uzreiz kļūst par šī priekšmeta īpašnieku, savukārt, ja šis priekšmets tika nopirkts līzingā, par īpašnieku kļūst līzinga kompānija, bet pircējs tikai par šī priekšmeta turētāju. Pircējs kļūst par īpašnieku tajā brīdī, kad tiek segts viss līzings.

Klientam, kas grib iegadāties rūpnīcu, iekārtu vai automobili, var nebūt pa spēkam to nopirkt vai arī klients negrib riskēt, ieguldot līdzekļus modemā tehnoloģijā ar samērā īsu derīgās izmantošanas ilgumu. Lai iegūtu finansējumu, klients var:

a) ņemt aizņēmumu bankā, izmantot klasisko aizņēmumu aktīva iegādei, vai

b) noslēgt līzinga līgumu ar banku vai līzinga sabiedrību.

Līzinga līgums ir līgums starp divām pusēm līzinga devēju (lessor) un līzinga ņēmēju (lesee):

a) līzinga devējam pieder attiecīgais objekts, bet viņš ļauj līzinga ņēmējam to izmantot;

b) līzinga ņēmējam nepieder šis objekts, bet viņš to izmanto un veic maksājumus līzinga devējam noteiktā laika periodā saskaņā ar līzinga līguma nosacījumiem. [1]

Līzinga objekti parasti ir rūpnīcu iekārtas un mašīnas, transporta līdzekļi, tie var būt arī datori, kuģi, lidmašīnas, naftas pārstrādes iekārtas, biroja iekārtas utt.

Finanšu līzings ir līzinga veids, kas paredz līzinga īpašuma pilnu izpirkšanu, līzinga ņēmējs pēc pēdējā maksājuma veikšanas kļūst par priekšmeta īpašnieku.[1]

Operatīvais līzings ir līzinga veids, kas paredz objekta nodošanu lietošanā līzinga ņēmējam uz noteiktu laiku. Līgumam beidzoties, klientam ir iespēja izvēlēties: pagarināt līzinga līgumu, izpirkt līzinga priekšmetu (uzreiz vai maksājot pa daļām) vai arī nodot priekšmetu līzinga devējam. [1]

Pilna servisa līzings ir līzinga veids, kas paredz papildu pakalpojumu veikšanu: līzinga devējs veic klienta vietā visa veida apdrošināšanu (obligāto civiltiesisko apdrošināšanu, KASKO apdrošināšanu, vadītāja un pasažieru apdrošināšanu), līzinga priekšmeta reģistrēšanu attiecīgajos reģistros, maksā periodiskās nodevas, rūpējas par priekšmeta tehnisko apkopi un remontu. Papildu pakalpojumu izmaksas tiek sadalītas uz visu līzinga periodu. [1]

Tīrais līzings ir līzinga veids, kas paredz līzinga priekšmeta finansēšanu bez papildu! pakalpojumu veikšanas. [1]

Tiešais līzings - līzinga sabiedrība un līzinga objekta pārdevējs ir viena un tā pati persona.

Netiešais līzings - darījumā ir iesaistīti trīs dalībnieki: līzinga ņēmējs, līzinga devējs un līzinga objekta pārdevējs. [1]

1. attēls. Līzinga veidu klasifikācija [1]

Lizinga veidi