5. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Saksonova S. Uzņēmuma darbības plānošanas paņēmieni, Rīga, Izglītības soļi, 2006.g., 

2. Saksonova S. Uzņēmuma finanšu vadības praktiskās metodes, Rīga, Merkūrijs Lat, 2006.g.

3. Rurāne M. Finansu pārvaldība. – R.: Latvijas izglītības fonds, 2001.