9. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

1. Elektroniskā skaidrojošā vārdnīca. Skatīts internetā 14.05.2010

http://www.tezaurs.lv/sv/

2. Elektroniskā vārdnīca. Skatīts internetā 14.05.2010 http://termini.lza.lv/term.php?term=amortiz%C4%81cija&list=amortiz%C4%81cija&lang=LV

3. Terminu un svešvārdu skaidrojošā vārdnīca. Skatīts internetā 15.05.2010 http://www.letonika.lv/groups/default.aspx?cid=53163&r=1107&lid=53163&g=1&q=kred%C4%ABts&h=1530

4. Kredīti un to veidi. Skatīts internetā 10.05.2010

http://www.kreditiem.lv/lv/kreditu_skola/kreditu_veidi/

5. Vērtspapīru tirgus darbības pamatprincipi. Skatīts 18.05.2010

http://www.manapensija.lv/vpapiri1.php

6. Banakas terminu vārdnīca. Skatīts internetā 18.05.2010

http://www.paritate.lv/lv/riki/bankas-terminu-vardnica/

7. Ģ. Apsītis, Āšķuks I., Cerps U. Vērtspapīru tirgus zinības. Jumava – Rīga 2003. gads. 205 lpp.

8. Baldunčiks J., Pokrotniece K. Svešvārdu vārdnīca. Jumava Rīga 2005. gads, 641 lpp.

9. Zaiceva J., Pravarne O. Uzņēmuma pamatlīdzekļu uzskaite. SIA „ Mamuts” Rīga 2005. gads.

10. Enciklopēdiska vārdnīca. 1. daļa. Latvijas Enciklopēdijas redakcija. 1991. gads. 447 lpp.

11. Enciklopēdiska vārdnīca. 2. daļa. Latvijas Enciklopēdijas redakcija. 1991. gads. 312 lpp.

12. Klauss A., Vērtspapīru darījumi. Skaidrojošā vārdnīca. Privatizācijas aģentūra. Valsts akciju sabiedrība. 1996. gads.

13. Kudinska. M. Kreditēšana. Latvijas komercbanku asociācija, konsultāciju un mācību centrs. 2008. gads. 126 lpp.

14. Zālītis. U. Finanses un kredīts. Tālmācības studiju kurss. SIA „ Latvijas uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmija. 2007. gads. 286 lpp.

15. Dzintare. Z. Banku grāmatvedība. Biznesa augstskola Turība. Rīga 2000. gads. 151 lpp.

16. Roldugins. V. Starptautiskā biznesa skaidrojošā vārdnīca. Jumava. 345 lpp.

17. Kredīts, tā veidi. Skatīts internetā 15.05.2010

http://www.vissparnaudu.lv/lv/aizdevumi/kreditu_veidi.html

18. Rīgas Fondu birža. Skatīts internetā 16.05.2010 http://lv.wikipedia.org/wiki/R%C4%ABgas_Fondu_bir%C5%BEa

19. Noguldījumi un investīcijas. Skatīts internetā 16.05.2010 http://www.dolceta.eu/latvija/Mod2/spip.php?rubrique6

20. 28.01.1992. likums "Par biržām" (Ziņotājs, 8, 27.02.1992.) [stājas spēkā 01.03.1992.] Skatīts internetā 15.05.2010

http://www.likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=72480&version_date=01.03.1992