6. Birža

Birža ir akciju sabiedrība, kas veicina tirdzniecību ar precēm, vērtspapīriem, valūtu un nekustamo īpašumu (pirkšanu—pārdošanu), rīkojot publiskas izsoles, kurās piedalās biržā reģistrētie brokeri. [20]

Biržu veidi: [20]

1) Preču birža ir birža, kurā notiek darījumu slēgšana par precēm (aizstājamām lietām) pēc to paraugiem vai aprakstiem un standartiem.

2) Fondu birža ir birža, kurā notiek darījumu slēgšana par vērtspapīriem un ārvalstu valūtu.

Rīgas fondu birža NASDAQ OMX Rīga ir vienīgā licencētā fondu birža Latvijā, kas piedāvā tirdzniecību ar publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem, vērtspapīru kotēšanu un informācijas pakalpojumus.

Rīgas Fondu birža tika dibināta 1993.gadā, bet 2009.gadā mainīja nosaukumu uz NASDAQ OMX Rīga. Birža atrodas Rīgā un pieder globālai biržu kompānijai NASDAQ OMX, kam pieder arī biržas ASV, Helsinkos, Kopenhāgenā, Stokholmā, Reikjavīkā, Tallinā un Viļņā. Biržas NASDAQ OMX Rīga galvenais uzdevums ir nodrošināt iespēju tirdzniecībai ar publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem, kā arī gādāt par to, lai tirgus būtu atklāts un caurspīdīgs, lai visiem ieguldītājiem tirgus informācija būtu vienādi pieejama [18]

Biržas galvenās funkcijas ir: [20]
1) starpniecība vērtspapīru, valūtas un preču (arī nekustamā īpašuma) pirkšanā—pārdošanā un darījumu slēgšanā;
2) vērtspapīru, valūtas kursa un preču kotēšana, pamatojoties uz pieprasījumu un piedāvājuma attiecībām biržas darījumos;
3) tirgus konjunktūras izpēte, kā arī preču apgrozības un ar to saistīto tirdzniecības darījumu veicināšana;
4) šķīrējtiesas pienākumu pildīšana ar biržas darījumiem saistīto strīdu izšķiršanā;
5) kārtības un likumības nodrošināšana biržas darījumos.

Kāda ir biržas loma ekonomikā? [19]

· Biržas galvenais uzdevums ir nodrošināt iespēju tirdzniecībai ar publiskā apgrozībā esošiem vērtspapīriem;

· Birža saved kopā ieguldītājus, kuriem ir brīvi naudas līdzekļi un vēlme gūt peļņu, uzņēmumus, kuri vēlas piesaistīt papildus kapitālu savai attīstībai, un biržas biedrus – bankas un brokeru sabiedrības, kuras iesniedz uzdevumus savā un klientu vārdā vienotā elektroniskā biržas tirdzniecības sistēmā;

· Birža atspoguļo vērtspapīru tirgus cenu jeb augstāko iespējamo noteiktā brīdī;

· Birža nodrošina ātru un vienlīdzīgu informācijas pieejamību visiem tirgus dalībniekiem – ieguldītājiem, emitentiem, starpniekiem;

· Birža nodrošina tirgus caurskatāmību un pilnīgi atklātu cenas noteikšanas mehānismu;

· Birža arī uzrauga tirgus dalībniekus – līdz ar to ir garantēta lielāka drošība nekā tiem vērtspapīriem, kas tiek tirgoti ārpus biržas;

NASDAQ OMX Baltijas biržās kotētie vērtspapīri tiek sagrupēti zemāk minētajos sarakstos, katra saraksta ietvaros apvienojot visu trīs biržu vērtspapīrus. Juridiski uzņēmumi joprojām ir iekļauti savas valsts biržā – Tallinas, Rīgas vai Viļņas, un tos uzrauga vietējā finanšu tirgus uzraudzības institūcija.

1. Baltijas Oficiālais saraksts.

Baltijas Oficiālajā sarakstā sakārtoti NASDAQ OMX biržu Tallinā, Rīgā un Viļņā labākie uzņēmumi. Lai atbilstu Oficiālā saraksta prasībām, uzņēmumam jābūt vismaz 3 gadu uzņēmējdarbības vēsturei, stabilam finansiālajam stāvoklim, tirgus kapitalizācijai vismaz EUR 4 miljoni, grāmatvedības pārskati jākārto saskaņā ar IFRS, un brīvā apgrozībā jābūt vismaz 25% akciju vai akcijām vismaz 10 miljonu eiro vērtībā.

2. Baltijas Otrais saraksts.

Baltijas Otrais saraksts paredzēts vidēja lieluma uzņēmumiem. Baltijas Otrajā sarakstā iekļauto akciju emitentiem netiek izvirzītas kvantitatīvas prasības attiecībā uz kapitalizāciju vai akciju skaitu brīvā apgrozībā, bet ir saistošas biržas noteiktās informācijas atklāšanas prasības. Prasības kompāniju iekļaušanai Baltijas Otrajā sarakstā nav tik stingras kā prasības iekļaušanai Baltijas Oficiālajā sarakstā.

3. Baltijas Ieguldījumu fondu saraksts.

Baltijas Ieguldījumu fondu saraksts ietver ieguldījumu fondu apliecības, kuras ir iekļautas regulētajā tirgū, nodrošinot to tirdzniecību. Tirdzniecība ar ieguldījumu fondu apliecībām Baltijas fondu biržās notiek tādā pat veidā kā ar akcijām. Ieguldījumu fondu apliecības var tikt kotētas gan Baltijas valstu nacionālajās valūtās, gan USD un EUR.

4. Baltijas Parāda vērtspapīru saraksts.

Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā atrodas fiksētā ienākuma vērtspapīri – Latvijas un Lietuvas valsts parādzīmes; uzņēmumu obligācijas un ķīlu zīmes ar dažādiem dzēšanas termiņiem. Parāda vērtspapīrus var kotēt gan Baltijas valstu nacionālajās valūtās, gan arī USD un EUR. NASDAQ OMX Rīga tiek veikta valsts vērtspapīru sākotnējā izvietošana.

[19]