4. Līzinga definīcijas (skatīt arī 18.2. tēmu)

· Vienošanās, ar kuru līzinga devējs nodod līzinga ņēmējam tiesības lietot kādu aktīvu objektu uz noteiktu laiku apmaiņā pret maksājumu vai vairākiem maksājumiem. Tiešā tulkojumā līzings nozīmē īrēt vai nomāt. [14, 232]

· Uzņēmējdarbības veids, kas vērsts uz laiku brīvo vai piesaistīto finansu līdzekļu ieguldīšanu (investēšanu) mantā, kuru iegādājas fiziskām vai juridiskām personām pēc viņu lūguma, un uz noteiktu laiku nodod tām lietošanā saskaņā ar līgumu. [15, 99]

· Kredīta veids, vienošanās par īpašuma nodošanu nomniekam lietošanā uz noteiktu laiku par noteiktu samaksu. [10, 86]

· Tiešā tulkojumā iznomāt, visāda veida tehniskas vai iekārtu iznomāšana ar izpirkuma tiesībām, parasti ar to nodarbojas īpašas līzinga sabiedrības. [8, 341]

Ražošanai paredzētu mašīnu un iekārtu ilgtermiņa noma. Viena no ilglaicīgas lietošanas preču kreditēšanas formām. Banka iegādājas kompānijām nepieciešamos pamatlīdzekļus un nodod tās nomā. Nomas maksa sedz ne tikai bankas ieturējumus, kas saistīts ar līzinga objekta iegādi, bet arī nes peļņu. [16, 160]