1. Amortizācijas definīcijas

  • Pamatfondu (ēku, mašīnu u. tml.) vērtības pakāpeniska samazināšanās sakarā ar to nolietošanos; šīs vērtības pakāpeniska pārnešana uz saražotās produkcijas pašizmaksu. [1]
  • Grāmatvedībā: nemateriālā īpašuma izmaksu vai uz cita pamata noteikts vērtības sadalījums tā novērtētā derīguma laikā. Nenomaksātās pamatsummas un procentu atmaksāšana, iepriekš definētā laikā veicot periodiskas iemaksas. [2]
  • Pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās saistībā ar novecošanu vai nolietošanu. Viss aprīkojums, ko jūs pērkat biznesa vadīšanai, noveco un tā vērtība pastāvīgi samazinās tā lietošanas laikā. Amortizācija ir dabīgi biznesa izdevumi, kas ir jāņem vērā. [6]
  • Pakāpeniska pamatfondu (iekārtu, ēku, būvju) nolietošanās, to vērtību pārnešana uz produkcijas pašizmaksu un pārnestās vērtības uzkrāšana nolietoto darba līdzekļu atjaunošanai. Parāda pakāpeniska dzēšana, ko veic, periodiski izdarot iemaksas vai arī izpērkot saistību dokumentus. [8, 47]
  • Patstāvīgs pamatlīdzekļu un nemateriālo aktīvu nolietojuma uzkrājums vērtības izteiksmē atbilstoša aktīvu vērtības turpmākai izmantošanai vienkāršā un paplašinātā atražošanā. [9,87]
  • Ražošanas pamatlīdzekļu (ēku, darbmašīnu u.c) vērtības pazemināšana, norakstot ik gadu noteiktu amortizācijas summu no uzņēmuma bilancē fiksētās attiecīgo līdzekļu vērtības to kalpošanas sākumā. [10, 28]
  • Nolietotā vai izmantotā kapitāla apjoma novērtēšana nacionālā kopprodukta ražošanas procesā. Parādās kā periodiski atskaitījumi no kompānijas kopējās peļņas, tie atspoguļo fiksēto aktīvu patērēto vērtību bojājumu, kā arī morālā un fiziskā nodiluma rezultātā. [16, 19]