8. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

  1. Kārtība, kādā izsniedzama algas nodokļa grāmatiņa / Latvijas Republikas likums – [Elektroniskais resurss] - http://www.likumi.lv/doc.php?id=25140 skatīts: 18.05.2010
  2. Algas kalkulators / CV market – [Elektroniskais resurss] – skatīts: http://www.cvmarket.lv/salary_enquiry.php?career_style=2
  3. Par iedzīvotāju ienākuma nodokli / Latvijas Republikas likums – [Elektroniskais resurss] - http://www.likumi.lv/doc.php?id=56880 skatīts 18.05.2010
  4. Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2010.gadā / Ministra Kabineta Noteikumi – [Elektroniskais resurss] - http://www.likumi.lv/doc.php?id=202815&from=off skatīts: 18.05.2010
  5. Darba samaksa / Latvijas Centrālās Statistikas Pārvalde - [Elektroniskais resurss] - http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/%CEstermi%F2a%20statistikas%20dati/Darba%20samaksa/DS_ienakumi.htm skatīts: 25.05.2010
  6. Par valsts sociālo apdrošināšanu / VID – [Elektroniskais resurss] - http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8&id=384&hl=1 skatīts: 25.05.2010
  7. Atvieglojumi maksātājam / VID – [Elektroniskais resurss] - http://www.vid.gov.lv/dokumenti/tiesibu_akti/metodiskie%20materi%C4%81li/met_iein_par%20neapliek_min_un%20atviegl.doc Skatīts: 15.05.2010
  8. Pārzini darba samaksas noteikšanas principus / Valsts darba inspekcija – [Elektroniskais resurss] - http://www.vdi.gov.lv/index.php?zinas_id=7&lang_id=1&menu_id=13&start=0 skatīts: 25.05.2010
  9. Minimālā darba alga Latvijā tiek palielināta līdz 180 latiem / nra.lv – [Elektroniskais resurss] - http://www.nra.lv/zinas/14411-minimala-darba-alga-latvija-tiek-palielinata-lidz-180-latiem.htm skatīts: 25.05.2010
  10. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība. Rīga : Izglītības soļi, 2004. 246 lpp