4. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir nodoklis, ar ko apliek fiziskās personas gūtos ienākumus, un tas sastāv no:

· algas nodokļa, ko par darbinieka gūtajiem ienākumiem aprēķina un maksā darba devējs;

· fiksētā ienākuma nodokļa par ieņēmumiem no saimnieciskās darbības;

· nodokļa par ienākumiem no saimnieciskās darbības, ja tie nav uzņēmumu ienākuma nodokļa objekts, un nodokļa no citiem ienākuma avotiem;

· nodokļa par ienākumu no kapitāla, tajā skaitā nodokļa no kapitāla pieauguma;

· patentmaksas par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanu.

Nodoklis tiek aprēķināts un iemaksāts budžetā divējādā kārtībā: avansā, arī algas nodokļa veidā, un rezumējošā kārtībā, sastādot gada ienākumu deklarāciju (turpmāk — deklarācija), arī fiksētā ienākuma nodokļa un patentmaksas veidā. [3]

Nodokli maksā fiziskās personas:

1) kas atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" ir iekšzemes nodokļu maksātāji un taksācijas periodā ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā un/vai ārvalstīs;

2) kas atbilstoši likumam "Par nodokļiem un nodevām" ir ārvalstu nodokļu maksātāji un taksācijas periodā ir guvuši ienākumus Latvijas Republikā;

3) individuālo uzņēmumu, arī zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašnieki, kas taksācijas periodā ir guvuši ienākumus, kuri nav aplikti ar uzņēmumu ienākuma nodokli.

IIN nodokļa likmes

· Nodokļa likme, kas jāmaksā no gada apliekamā ienākuma, ir 26 procenti. Algas nodokļa maksātājam nodokļa likme 26 procentu apmērā jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma.

· Nodokļa likme, ko maksā no saimnieciskās darbības ienākuma, ir 26 procenti.

· Nodokļa likme ienākumam no kapitāla, kas nav kapitāla pieaugums, ir 10 procenti. Nodokļa likme kapitāla pieaugumam ir 15 procenti.

· Patentmaksas apmērs atkarībā no saimnieciskās darbības jomas, par kurām maksātājs var veikt patentmaksu, ir no 30 līdz 120 latiem mēnesī.

Gada neapliekamais minimums

Gada neapliekamais minimums ir visu gada mēnešu neapliekamo minimumu summa (pašlaik mēneša neapliekamais minimums ir 35 Ls). Mēneša neapliekamā minimuma apmēru taksācijas gadam nosaka Ministru kabinets. [3]

Neapliekamo minimumu nepiemēro:

· strādājošiem , kuri nav iesnieguši algas nodokļa grāmatiņu

· pensionāriem, invalīdiem, politiski represētajiem, jo minētajām personām likumdošana paredz citus nodokļa atvieglojumus

Neapliekamo minimumu un citus atvieglojumus piemēro proporcionāli darba attiecību kalendārajām dienām. [10, 182]

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājam valsts paredz šādus atvieglojumus:

· par nepilngadīgu bērnu;

· par bērnu, kamēr viņš iegūst vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;

· par nestrādājošu laulāto;

· par nestrādājošiem vecākiem un vecvecākiem;

· par mazbērnu vai audzināšanā pieņemtu bērnu, ja no viņa vecākiem nav iespējams piedzīt uztura naudu jeb alimentus un kamēr viņš mācās, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecumam;

· par brāli, māsu, kas ir jaunāki par 18 gadiem, ja viņiem nav darbaspējīgu vecāku;

· par apgādībā esošu personu apgādājamiem;

· par personu, kuras labā pēc tiesas sprieduma no maksātāja piedzen uztura naudu jeb alimentus;

· par aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu.

· Par katras šeit pieminētās personas uzturēšanu, ja tai nav piešķirta pensija, izņemot apgādnieka zaudējuma pensiju – Ministru kabineta noteiktajā apmērā atvieglojums ir tikai vienam no apgādniekiem.

Atvieglojumus nepiešķir, ja pieminētās personas pastāvīgi saņem ar nodokli apliekamos ienākumus, kas pārsniedz noteikto nodokļa atvieglojuma apmēru, vai bezdarbnieka pabalstu (stipendiju) vai arī tās uztur kāda cita persona. [3]

Par katru apgadāmo personu tiek piešķirts atvieglojums 63 latu apmērā. [2]