3. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

Sociālā apdrošināšana ir pasākumu kopums, ko organizē valsts, lai apdrošinātu personas vai tās apgādībā esošo personu risku zaudēt darba ienākumu sakarā ar sociāli apdrošinātās personas slimību, invaliditāti, maternitāti, bezdarbu, vecumu, nelaimes gadījumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību, bērna kopšanu, kā arī papildu izdevumiem sakarā ar sociāli apdrošinātās personas vai tās apgādībā esošās personas nāvi. Sociālā apdrošināšana ir valsts sociālās drošības sistēmas sastāvdaļa. [6]

Latvijā spēkā esošās likmes (2010.g., maijs) [4]:

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likme

Kopējā likme, %

Darba ņēmēja daļa, %

Darba devēja daļa, %

Darba ņēmējs tiek apdrošināts visos sociālās apdrošināšanas veidos

33,09 %

9,00 %

24,09%

Darba ņēmējs ir sasniedzis vecumu, kas dod tiesības uz valsts vecuma pensiju

25,94 %

18,88 %

7,06 %

Darba ņēmējs ir izdienas pensijas saņēmējs vai invalīds

28,41 %

20,68 %

7,73 %

Pašnodarbinātajam

28,17 %

-

-

Pašnodarbinātajam, kurš sasniedzis vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju

25,65 %

-

-

Fiziskajai personai, kura apsaimnieko nekustamo īpašumu un ir reģistrējusies kā saimnieciskajā darbā gūtā ienākuma nodokļa maksātāja

24,13 %

-

-

Personai, kuru nodarbina darba devējs – ārvalstu nodokļu maksātājs, ja šīs personas pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijas Republikā un persona uzturas Latvijas Republikā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā

28,99 %

-

-

Brīvprātīgo iemaksu likme

Personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai

28,99 %

-

-

Personai, kura brīvprātīgi pievienojusies pensiju apdrošināšanai

21,66 %

-

-

Ja darba ņēmējs tiek apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, obligāto iemaksu likmes sadalījums pa sociālās apdrošināšanas veidiem ir šāds:

· valsts pensiju apdrošināšanai – 21,66 %;

· sociālajai apdrošināšanai bezdarba gadījumam – 3,81 %;

· sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (turpmāk – darba negadījumu apdrošināšana) – 0,29 %;

· invaliditātes apdrošināšanai – 3,18 %;

· maternitātes un slimības apdrošināšanai – 2,47 %;

· vecāku apdrošināšanai – 1,68 %.

Ņemot vērā VSAOI apmēru, procentu likmes variējas (atsevišķos gadījumos procentu likme var arī būt nulle), fiksētās likmes ir tikai valsts pensiju apdrošināšanai un vecāku apdrošināšanai. [4]