9. Izmantotās literatūras un avotu saraksts

 1. V. Andrējeva, K. Ketners „Valsts ieņēmumu teorijas pamati”.
 2. Angus Deaton. The Analysis of Household Surveys: A Microeconometric Approach to Development Policy. World Bank Publications, 1997. 488 p
 3. G. Gončarovs „Finansu teorija”.
 4. Zelgalvis E. Latvijas Republikas nodokļu sistēma // L.R. ekonomiskie, kultūras un sociālie aspekti integrācijai ES.-1997.
 5. http://termini.lza.lv/term.php?term=Lorenca%20līkne&list=Lorenca%20līkne&lang=LV
 6. Grigorjeva R., Jesemčika A., Leibus I., Svarinska A. Finanšu grāmatvedība: mācību grāmata. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 246 lpp.
 7. http://data.csb.gov.lv/DATABASE/Iedzsoc/Ikgad%E7jie%20statistikas%20dati/Iedz%EEvot%E2ju%20ie%F2%E7mumi/06_ienakumi.htm
 8. Ekonomikas skaidrojošā vārdnīca. — R., Zinātne, 2000
 9. www.temida.lv/Jurista_Biblioteka
 10. Knut Sydsaeter, Peter Hammond. Essential Mathematics for Economic Analysis. 3rd edition. Prentice Hall, 2008. 736 p
 11. Ieva Kodoliņa, “Nodokļi Latvijā”, Biznesa augstskola Turība, Rīga,1999
 12. Likums “Par nodokļiem un nodevām”
 13. http://www.laweuropa.com/Latvian/index.php?d=vergi&mod=Ab_lt_Vergi_1_Introduction
 14. Veronika Bikse, Ekonomikas teorijas pamatprincipi – mācību līdzeklis. Rīga 2007. 454 lpp.
 15. Darba likums, 59.pants, Darba samaksas jēdziens
 16. http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/petijumi/konkurence_nemetalu_nozare.pdf