Svetlana Saksonova. Valdības loma jauktajā ekonomikā (e-grāmata)

Svetlana Saksonova. Valdības loma jauktajā ekonomikā

5. Lorenca līkne

Lorenca līkne grafiski parāda valsts iedzīvotāju sadalījumu pēc to ienākuma lieluma. To veido, uz vienas koordinātu ass atzīmējot ienākumu saņēmēju (ģimeņu) daudzumu procentos, bet uz otras — viņu ienākumus procentos no kopējās ienākumu summas valstī. To var izmantot ienākumu sadales analīzē. [4]

Lorencs 1

3. attēls. Lorenca līkne[13,21]

4. attēlā redzams Lorenca līknes piemērs.

Lorencs 2

4.attēls Lorenca līkne pēc individuālajiem personīgā patēriņa izdevumiem atšķirīgām rasēm Dienvidāfrikā 1993. gadā [1a., 161.]

Var redzēt, ka starp melnādainajiem ir lielāka nevienlīdzība nekā starp baltādainajiem. Grafiks parāda, ka nabadzīgākie 20% saņem tikai 3% no personīgā patēriņa izdevumiem, nabadzīgākie melnādainie 20% saņem tikai 5% no tā, ko saņēmuši visi melnādainie, un nabadzīgākie baltādainie 20% saņem 7.5% no tā, ko saņēmuši visi baltādainie. [1., 160.]